0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۷

مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مقاله شماره 570- فصلنامه شماره 123- بهار1397

نثر قابوس‌نامه از منظر سبک‌شناسی

 علی خوشه چرخآرانی

چکیده

کتاب ارزشمند قابوسنامه معروف به «النصیحه» اثر عنصرالمعالی، علاوه بر دربرداشتن اطلاعات وسیع و معلومات ژرف، به سبب نثر ساده و شیوة دلانگیز و لطف ذوق و حسن تعبیر نویسنده درخور توجه است. عنصرالمعالی کوشیده است با بیانی ساده و موجز و به دور از هرگونه ترادف، سجع و اطناب و با کلامی روان و طبعی لطیف، فصیح و سلیس در قالب کتابی ماندگار با موضوع حکمت، اخلاق و تعلیم، مخاطبان را به فضایل دعوت کند و از رذایل باز دارد. در این مقاله با عنوان «نگاهی سبکشناسانه به نثر قابوسنامه»، پس از بیان وضع نثر در قرون پنجم و ششم به بررسی ویژگیهای نثر مرسل پرداخته و آثار مشهور منثور در قرون یاد شده ذکر و در پایان اختصاصات سبکی، نوادر لغات، ترکیبات و افعال و .... قابوسنامه را همراه با شواهد مثال ذکر کرده است.

 کلیدواژهها: قابوسنامه، عنصرالمعالی، نثر مرسل، قرن پنجم

براي ديدن متن كامل اين مقاله، به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 3:49 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 569- فصلنامه شماره 123- بهار1397

چگونه مشارکت دانش‌آموزان را در فعالیت‌های کلاسی افزایش بدهیم؟

 پروین تاجبخش

چکیده

مشارکت فعال دانشآموزان در فرایند یاددهی و یادگیری یکی از مباحث اساسی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. مشارکت فعال دانشآموزان در فرایند تدریس موجب درگیری ذهن آنها و افزایش میزان یادگیریشان میشود. تحقیق حاضر در سال تحصیلی 96-95 در کلاس 463 (پیشدانشگاهی)، دبیرستان دخترانه صیرفی، ناحیه 7 مشهد و با فراوانی 32 نفر دانشآموز انجام شده است. مسئلة موردنظر، مشارکت نکردن کلیة دانشآموزان و کمکاری برخی از آنان در فعالیتها و مباحث کلاس بهویژه در بخش تدریس متون خواندنی کتاب بوده و هدف از این پژوهش، افزایش مشارکت و تعامل بین دانشآموزان پایة چهارم در بخش درک مفاهیم و متون خواندنی بوده است. بر این اساس، نگارنده با استفاده از روشهای علمی از منابع گوناگون تحقیق، مانند همکاران، دانشآموزان، مقالات و اینترنت به تجزیه و تحلیل آنها برای شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مسئله و یافتن راهحلهای پیشنهادی پرداخت. سپس چندین راهکار عملی را از میان راهحلهای پیشنهادی انتخاب و پس از اعتباربخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای آنها اقدام کرد. این راهکارها عبارت بودند از: استفاده از دیتاپروژکتور، پخش کلیپهای مربوط به موضوع درسی، تشویق آنها به جستوجوی مطالب مربوط به مبحث متون خواندنی کتاب در اینترنت، استفاده از کارگروهی، جملهسازی توسط خود دانشآموزان و دادن امتیاز و نمرة بیشتر به دانشآموزان فعال. بعد از اجرای راهحلهای فوق، این نتیجه بهدست آمد که استفاده از روشهای نوین و متنوع تدریس و توجه به نیاز و علایق دانشآموزان در بالا بردن تمایل آنها به مشارکت همگانی در فعالیتهای کلاسی مؤثر بوده است. با مقایسة فیلم ضبط شدة جلسة اول با جلسات بعدی (پیوست شمارة 8) و نیز برگ ریزنمرات نوبت اول و دوم (پیوست شمارة 9) این پیشرفت محسوس است.

 کلیدواژهها: مشارکت فعال دانشآموزان، تعامل کلامی معلم و دانشآموزان، گفتار محدود دانشآموز و پیشرفت تحصیلی، درس زبان انگلیسی، علاقهمندی، پایة چهارم (پیشدانشگاهی)

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 3:43 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 568- فصلنامه شماره 123- بهار1397

گوته، مريد حافظ

 فرزانه شجاعي

چكيده

آثار گوته از نازكانديشيهاي وي آكنده و لبريز است. هرچه هست با مطالعة آثا گوته نظير گوتر، ورتر، ايفي ژني، اگمونت، نغمههاي رومي، فاوست، ديوان شرقي و غربي، خواننده مكرراً او را تحسين خواهد كرد. روح و روان گوته با «ياد حافظ» اوج ميگيرد، ژرفا مي‌‌يابد و هر لحظه بر گسترة آن افزوده ميشود. با اين حال، بيش از پيش ناآرام و متلاطم ميشود و لحظاتي بعد، آرامش ميپذيرد و از نو براي سيري صعودي، دوباره ناآرامي و تلاطم آغاز ميكند. گوته توانست حافظ را از وراي ترجمة هامر بشناسد؛ چرا كه جادوي سخن حافظ ترجمهپذير نيست. از اين جهت، ترجمة هامر نارسا و غلط بود اما مانعي در راه شناخت گوته دربارة حافظ پديد نياورد. گوته از وراي اين لايههاي ضعيف، نارسا و غلط، شكوه خارقالعادة حافظ را درك كرد و اندك اندك راه خود را به انديشة وي هموار ساخت. حافظ براي گوته «روحي تازه»، «دنيايي تازه»  و شور و شوقي تازه به ارمغان آورد. چه، او را با روح واقعي شرق، با زيبايي فلسفه و ذوق و حكمت ايران آشنا كرد. گوته در ديوان شرقي از دو حافظ ياد ميكند: حافظ شاعر و حافظ عارف و روحاني، و براي حافظ عارف و روحاني ارج و قرب بسيار قائل است. گوته هيچگاه شعر حافظ را تفسير نميكرد و ميگفت بايد از اشعار حافظ لذت برد و در اشعار او ذوب شد.

 كليدواژهها: گوته و شيفتگي وي به حافظ، تقليد از حافظ، درخواست گوته از حافظ، ارادتورزي به حافظ، آشنايي گوته با حافظ، تحسين ايرانيان، تأثيرپذيري از حافظ

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ادبيات جهان مراجعه شود.

زمان ارسال 3:16 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 567- فصلنامه شماره 123- بهار1397

نقدي بر واژه‌هاي هم‌آوا(1) و (2) در كتاب زبان فارسي (3)، سال سوم آموزش متوسطه ادبيات و علوم انساني

حبيبالله جمشيدينژاد

چكيده

نوشتة حاضر بخشي از پژوهشي در باب پديدة همآوايي در زبان فارسي است كه در قالب رسالة كارشناسي ارشد در رشتة زبانشناسي در دانشگاه علامه طباطبايي تهران به راهنمايي دكتر كوروش صفوي در تيرماه 1391 تحتعنوان «آموزش واژههاي همآوا در نظام نگارش فارسي» از آن دفاع شده است. بهنظر ميرسد پديدة همآوايي در كتاب زبان فارسي (3) با پديدههاي ديگري به نام «همنويسي» و «همنامي» خلط گرديده است. از اين رو، مقالة حاضر با هدف رفع ابهام و روشنسازي اين مفاهيم تهيه و تدوين شده است. روش مورد استفاده كتابخانهاي- توصيفي بوده است؛ به اين معنا كه واژههاي همآوا از فرهنگ فارسي دكتر محمد معين بهعنوان دادههاي تحقيق استخراج و بدون تجويز شخصي و سليقهاي توصيف شده و از طريق مشخص كردن بافت و محيط كاربرد با واژههاي ديگر تجزيه و تحليل گرديدهاند. در پايان، به اين نتيجه رسيدهايم كه همآوايي در تمام زبانها وجود دارد و دو خاستگاه عمده دارد:

1. تحول درون زباني يا تغييرات صوتي،

2. تحول برون زباني يا تماس زباني.

بيش از 90درصد همآواييها در زبان فارسي به اختلاف در ارزش واجينويسهها (= برون زباني) برميگردد.

 كليدواژهها: همآوايي، همنامي، همنويسي، واج، نويسه، بافت، همنشيني

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش نقد ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 9:39 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 566- فصلنامه شماره 123- بهار1397

نقد و تحليل كتاب فارسي دهم

  مرضيه احمديان

چكيده

درس زبان و ادبيات فارسي در نظام آموزشي، حافظ ميراث فرهنگي و از ابزارهاي مؤثر انتقال ارزشهاي ديني و ملي است. به همين دليل، تقويت مهارتهاي زباني، ادبي و فكري دانشآموزان بهمنظور درك و دريافت مفاهيم ژرف و گستردة آن از اهداف مهم آموزشي كتاب است. در اين تحقيق، پژوهنده سعي دارد با توجه به اهدافي متعالي كه براي اين كتاب پيشبيني شده است، هر يك از دروس را بررسي كند و ميزان موفقيت آنها را در رسيدن به هدف مورد نظر بسنجد. در نگارش اين تحقيق، از منابع مذكور در پايان كتاب فارسي 1 پاية دهم و تحقيقات كتابخانهاي استفاده شده است.

كليدواژهها: كتاب فارسي1، پايةدهم، ادبيات، اهداف آموزشي

براي ديدن متن كامل اين مقاله، به دسته بندي مقالات، بخش نقد ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 9:13 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 565- فصلنامه شماره 123- بهار1397

موضوعات شعر مقاومت و پایداری ایران و جهان

 علی خوشه چرخ آرانی

چکیده

ادبیات پایداری و مقاومت شاخهای از ادبیات فارسی است و به اشعاری اختصاص دارد که نتیجة مقاومت و دلاورمردی قهرمانان یک قوم یا ملت در برابر هرگونه تجاوز و خصوصاً جنگهای ناخواسته است. اگرچه جنگ امری ناپسند در نظر تمام ملل و جوامع انسانی است، چنانچه سرزمین، شرف و حیثیت جامعه و یا ملتی مورد هجوم قرار گیرد امری ضروری و واجب محسوب میگردد. با نگاهی گذرا به آثار ادبی جهان و موضوعات مشترک شعر پایداری ایران و جهان، درمییابیم که ادبیات مقاومت و پایداری نزد تمام ملل، عموماً، و نزد مللی که دچار جنگ ناخواسته و اشغال سرزمین شدهاند، خصوصاً، جایگاهی ویژه دارد. در این مقالة کوتاه، نگارنده بر آن است که با بررسی تطبیقی این بخش از ادبیات در آثار شاعران ایران و جهان به سه موضوع کلی شامل بیان اهداف آرمانی، و توضیحات شجاعانه و تمجید پیروزیها، و مرثیهها و سوگواریهایی برای دلاوران بپردازد و در قالبی جزئیتر، به موضوعات مشترک ادبیات پایداری ایران و جهان در قالب شواهد مثالهایی اشاره کند.


کلیدواژهها: مقاومت، پایداری، جنگ، صلح، شعر، شاعر

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 9:04 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 564- فصلنامه شماره 123- بهار1397

فعالیت ادبی نشریة سروش در زمینة شعر (1367 ـ 1359)

ژیلا محمدی

  چکیده

  شعر دفاع مقدس از جمله جریانهای شعر معاصر محسوب میشود که حول محور جنگ عراق علیه ایران شکل گرفته است. تأثیرپذیری ادبیات معاصر، بهویژه شعر، از موضوع جنگ و ظهور و بروز جریان شاخص شعر دفاع مقدس از یک سو و انعکاس این جریان برجسته در رسانههای مکتوب همیشه مورد توجه بوده است. مطبوعات بهعنوان در دسترسترین رسانههای مکتوب همواره مورد توجه مردم بوده و در بحبوحة جنگ عراق علیه ایران نیز پیوسته مرجع آنان برای کسب آگاهی بهشمار میرفتهاند. نشریة سروش که نشریهای منتسب به سازمان صدا و سیماست، هم به سبب اعتبار در امر اطلاعرسانی و هم شروع فعالیت ادبی از روزهای آغاز جنگ مورد وثوق مخاطبان فراوان بوده است و دستاندکاران مجله هم اهداف ویژهای برای فعالیت نشریه ترسیم کردهاند.

 کلیدواژهها: نشریة سروش، شعر دفاع مقدس، سال 1367

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 8:55 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 563- فصلنامه شماره 123- بهار1397

عوامل تأثير‌گذار‌«داستان كباب‌غاز» بر ذهن مخاطب

دكتر رضوان رحيمي

چكيده

داستان يكي از بهترين گونههاي نثر است كه از طريق آن، ميتوان به شيوة غيرمستقيم بر ذهن مخاطب تأثير گذاشت. داستان كبابغاز بهترين مثال براي اينمنظور است كه در اين مقاله كوشش شده است دليلهاي تأثيرگذاري آن، سواي داستاني بودنش، بررسي شود. در اين داستان كه از نوع واقعگرا و به طنز است، نويسنده با زباني ساده و عاميانه با استفاده از ضربالمثلها و باورهاي مردمي تلاش كرده است در حين ايجاد التذاذ براي مخاطب، ذهن او را به چالش كشد و بسياري از معضلات اجتماعي را هر چه برجستهتر نمايان كند. شيوة پردازش داستان و درونماية آن همراه با كاربرد زبان صميمي و كاربردي و انتقال حس به شيوة طنز از عوامل قابل توجه متن اين درساند. در اين پژوهش كه به شيوة تحليلي- توصيفي انجام شده است، ضمن اشاره به دلايل تأثيرگذاري اين داستان هم از نظر سبك و زبان و واقعگرايي و طنز و هم از نظر عناصر داستاني، در پايان گفتار چنين نتيجهگيري شده كه داستان كوتاه با شخصيتپردازي واقعگرايانه و بيان رويدادهاي رايج در زندگي معمولي بسيار بر ذهن مخاطب تأثير ميگذارد به علاوه، كاربرد زبان خودماني و طنز، سادهترين شيوه براي آموزش يا هشدار ناهنجاريهاي اجتماعي است.


كليد‌‌واژهها: داستان كوتاه، عناصر داستان، طنز، واقعگرايي، درونمايه، كبابغاز

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ادبيات داستاني مراجعه شود.

زمان ارسال 8:41 صبح | نظرات (0)

۲۲ مرداد ۱۳۹۷

مقاله شماره 562- فصلنامه شماره 123- بهار1397

تك‌گويي در شاهنامة فردوسي و انواع آن

  دكتر محمدصادق خادمي - سميرا ساماني

چكيده

گفتوگو يكي از عناصر و ابزارهاي اصلي داستانپردازي است كه اغلب در بين شخصيتهاي داستان شكل ميگيرد، اما گونهاي ديگر از گفتوگو نيز وجود دارد كه به گفتارهاي يكطرفهاي كه در ذهن شخصيت يا قهرمان داستان جاري است، مربوط ميشود. اين نوع گفتار كه در قالب «تكگويي» بيان ميشود، تحليلي همهجانبه از كردار قهرمانان است كه با ايجاد تنوع در روايت داستان و خلق شور و هيجان بيشتر در خواننده، موجب رونق داستان ميشود. تكگويي از نگاه ساختار، شكل زباني و هدف نويسنده، به سه نوع 1. دروني، 2. حديث نفس يا خودگويي و 3. نمايشي تقسيم ميشود. در اين مقاله، نويسندگان نمودهاي تكگويي در شاهنامه را بررسي ميكنند و آن را بهعنوان يكي از روشهاي داستانپردازي موضوعي نوين با رويكرد ساختارگرايي، مورد تحليل قرار ميدهند تا از اين طريق، بخشي از ظرفيتها و تواناييهاي فردوسي، اين بزرگمرد احياگر زبان فارسي را به نمايش بگذارند.

 كليدواژهها: تكگويي دروني، تكگويي نمايشي، حديث نفس، گفتوگو، شاهنامة فردوسي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات حماسي مراجعه شود.

زمان ارسال 9:04 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 561- فصلنامه شماره 123- بهار1397

آهو در بره

 محمد هنري- مهدي ممتحن- مليحه جعفري

چكيده

نام دو نقطة مشترك بين استواي سماوي و دايرئالبروج وجود دارد كه در اين دو نقطه طول شب با طول روز در تمام نقاط زمين برابر است كه به اعتدالين مشهور است و به اعتدال بهاري (آغاز نوروز) و اعتدال پاييزي (آغاز مهرماه) تقسيم ميشود. بسياري از شاعران، از جمله خاقاني و سنايي در ادب فارسي به اين مبحث اشاره كردهاند اما نكتة مهم اين است كه بحث اعتدالين را نخستين بار چه كسي به حوزة ادبيات وارد نموده است. اين امر در اين مقاله بهصورت تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است.

 كليدواژهها: نجوم، اعتدالين، نوروز، مهرماه، بروج

براي ديدن متن كامل اين مقال ه به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 8:45 صبح | نظرات (0)