0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۶

آبان ۱۳۹۶، (۴)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

۸ آبان ۱۳۹۶

اطلاعيه

 بسيار مهم:

قابل توجه دبیران ، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، نویسندگان مقالات و کسانی که مطالب ارسالی شان در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده است:

1.        آوردن عناوین دکترا، دانشجوی دکترا، استاد یا استادیار دانشگاه و ... در مجله، فقط در صورتی امکان پذیر است که داشتن مدرک تحصیلی فوق الذکر برای دست اندر کاران مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی محرز و مسجّل گردیده باشد. لذا از کلیه مخاطبان مجله خواهشمند است، در اسرع وقت، کپی مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی و کد ملی خود را به دفتر مجله ارسال کنند. در غیر این صورت مقاله بدون ذکر این عناوین چاپ می شود.

2.        حق الزحمه تأليف مقاله، براي كساني واريز مي شود كه حداقل يك مطلب چاپ شده در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي داشته باشند. 

براي واريز حق الزحمه تأليف مقاله، ارسال حكم كارگزيني، كد ملي، نوع بيمه، شماره حساب و نام بانك الزامي است.

 

زمان ارسال 9:18 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 413- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

همایش چکاد اندیشه

  آسیب شناسی ساعات اختصاص یافته به تدریس فارسی، املا و انشا، شیوة ارزشیابی، تدریس درس املا و انشا

نیره هراتی

چکیده

درس فارسی، درسی پرکار است و نیاز به دقت بیشتری دارد و کارشناسان در برنامهریزی آن باید بیشتر توجه کنند. املا و انشا در کتاب فارسی جایگاهش زیاد روشن و واضح نیست و دانشآموز در تشخیص آزمونهای مربوط به هر درس، دچار سردرگمی میشود. امتحان شفاهی فارسی لطمة بزرگی به این درس میزند. باید در این زمینه نیز تصمیمی بهتر اتخاذ شود علاوه بر اینها در درس انشا نیز با مشکلاتی روبهرو هستیم. واگذار کردن انشا به دانشآموز برای تکلیف منزل، دانشآموز را به سوی کپیبرداری سوق میدهد و از تراوش فکر خلّاق او جلوگیری میکند. کلاس انشا میتواند کلاس پرورش خلاقیت و تمرین نوشتن باشد؛ ضرورتی که جایش در کلاس انشا خالی احساس میشود.

 کلیدواژهها: کمبود زمان، آسیبشناسی درس املا، انشا در خانه یا مدرسه، شیوة ارزشیابی فارسی

 

براي ديدن متن كامل اين مطلب به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 8:53 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 412- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

جنگ در آیینة کتاب‌های ادبیات فارسی - 

سهم ادبیات هشت سال دفاع مقدس در کتابهای ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه

 علیاکبر امامی، حجت یوسفینژاد

چکیده

این پژوهش به روش مطالعه از نوع تحلیل محتوا و به شیوة کمیتنگری انجام شده است. پس از بررسی کتابهای زبان و ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه، سعی شده است میزان مطالب اعم از شعر یا نثر ادبیات هشت سال دفاع مقدس در این کتابها با نمودار درصدی هر کتاب در معرض دید خوانندگان قرار گیرد. می‌‌توان گفت در کتابهای یادشده مطالب ادبیات دفاع مقدس بهطور مناسبی توزیع نشده است و اصلاح این امر، همت دستاندرکاران و مؤلفان کتابهای درسی را در بازنگری این کتابها میطلبد.

 کلیدواژهها: ادبیات دفاع مقدس، نمودار

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 8:31 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 411- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

تأثیر تدریس پژوهش‌محور در یادگیری

   سپیده یوسفیان - طیبه رشنوادی

چکیده

نوشتار حاضر در سه حوزه تدوین گردیده و در نگارش آن، با توجه به عنوان، سیر از جزء به کل در پیش گرفته شده است. در نخستین گام، تعریفی از واژة تدریس ارائه شده است و سپس، عوامل مؤثر در آن (از جمله ويژگیهای شخصیتی معلم، شخصیت علمی او، روش تدریس معلم، ويژگیهای شاگردان، تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی و در نهایت، تأثیر فضا و تجهیزات آموزشی) در فرایند تدریس بررسی گردیده است. در گام دوم، نخست تعريفی از واژة یادگیری آمده و سپس، به عوامل مؤثر در فرایند یادگیری از جمله (آمادگی، انگیزه و هدف، تجارب گذشته، موقعیت و محیط یادگیری و ...) پرداخته شده است. در آخرین حوزه، پژوهش از نگاه محققان تبیین گردیده و سپس، نقش مؤثر پژوهش بر معلمان و فراگیرندگان به تفکیک بیان شده است. در نهایت، نیز نقش ارزندة «تدریس پژوهشمحور» بر روند تکاملی یادگیری و آموزش، فرا روی مخاطبان نهاده شده است.


کلیدواژهها: پژوهش، تدریس، یادگیری

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجع شود.

زمان ارسال 8:18 صبح | نظرات (0)

۲۹ مهر ۱۳۹۶

مقاله شماره 410- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

نيايش در شاهنامه

 منيژه محفوظي موسوي 

چکیده

«شاهنامه» فردوسی بزرگترین دفتر شعری است که از عهد سامانی و غزنوی به یادگار مانده است. فردوسی علاوه بر ابیات فراوانی که در این اثر در مورد خداپرستی سروده، ابیات زیادی نیز در مورد دعا و نیایش آورده که در سراسر وجود آدمی شوق و رغبت و جنبشی ایجاد میکند. در شاهنامه، نیایش با حمد و ستایش خداوند و تسبیح و تنزیه او آغاز میشود. سپس با اظهار عجز و نیاز، و اقرار به گناه و خطا ادامه مییابد و با  استمداد و استغفار از درگاه الهی پایان مییابد.


کلیدواژهها: فردوسی، شاهنامه، دعا، نیایش، مناجات

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ادبيات حماسي مراجعه شود.

زمان ارسال 8:27 صبح | نظرات (0)

۳ مهر ۱۳۹۶

مقاله شماره 409- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

نوع «ي» در واژة «ساليان»

   اسداله حيراني

چكيده

در يكي از مقالههاي چاپ شده در شمارة چهارم مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، نويسندة محترم با استناد به ديدگاههاي مختلف و با ذكر شواهد متعدد تلاش كرده است نوع «ي» را در واژة «ساليان» مشخص كند. در اين مقاله سعي ميشود با اتكا به يافتهها و تحليلهاي علمي، نتيجهگيري ناصواب ارائه شده در مقالة مورد نظر، نقد و بررسي شود.

 كليدواژهها: ساليان، «ي» نسبت، «ي» ميانجي، يان، تكواژ اشتقاقي و تصريفي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش زبان فارسي مراجعه شود.

زمان ارسال 8:31 صبح | نظرات (0)

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

مقاله شماره 408- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

نقد قدرت در مكتب خراسان (آثار منظوم دروة غزنوي و سلجوقي)

دكتر محمدرضا سنگري-امير هيودي

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، شناخت بهتر مکتب خراسان کمک در جهت تحلیل شعر عصر غزنوی و سلجوقی است. لذا سعی در یافتن پاسخی به این سؤال است که آیا شعرای مکتب خراسان در دورههای غزنوی و سلجوقی منتقد قدرت حکومتهای عصر خود بودهاند. در این میان، آثار فردوسی، کسایی مرکزی، فرخی سیستانی و عنصری در دورة غزنوی و اشعار سنایی و ناصرخسرو  در دورة سلجوقی بررسی میشود. براساس فرضیة تحقیق، در دورههای غزنوی و سلجوقی حکومت توسط شعرای مکتب خراسان بهصورت ضمنی نقد شده است. درست است که بیشتر شعرای مکتب خراسان درباری بودهاند اما حضور در دربار یکی از عوامل رویش نقد قدرت بوده است. آنها قدرت حاکمان و وضعیت اجتماعی جامعه و لزوم حرکت برای تغییر وضع موجود به سمت مطلوب را در شعر خود به تصویر کشیده و در حد امکان ناهنجاریهای اخلاقی، اجتماعی را که گریبانگیر مردم و جامعة آن روزگار بوده است، با لحنی تند و گزنده و جسارت و شهامتی درخور ستایش، مورد نقد و نکوهش قرار دادهاند. بر اساس دادههای تحقیق، مفاهیمی که شعرای غزنوی و سلجوقی با درونمایههای اجتماعی در آثار خویش به کار بردهاند، متناسب با اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان بوده است. گروهی بیآنکه راهی برای رفع تبعیض و ستمهای روزگار خویش نشان دهند، به اصول و نظام ظالمانة اجتماعی - اقتصادی عصر خویش اعتراض کردهاند.

   کلیدواژهها: نقد، قدرت، غزنویان، سلجوقیان، مکتب خراسان

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

 

زمان ارسال 11:02 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 407- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

موسيقي شعر«خوان هشتم»

 محمدحسن قزنینی

چکیده

اصل داستان که در شاهنامة فردوسی آمده بهطور خلاصه چنین است: «رستم، پهلوان دلیر ایران و فرزند زال، برادر دیگری هم دارد که پدرش زال است اما مادرش کنیزکی است مطرب و خنیاگر از طبقة اجتماعی پایینتر. وقتی او متولد میشود، ستارهشناسان و گنداوران ستارة بختش را نحس میدانند و معتقدند که تنها راه رهایی از نحوست، دورشدن او از خاندان زال است. پسر که نامش شغاد است، به خاندان پادشاه کابل- که یکی از خراجگزاران زال است- سپرده میشود. پسر بزرگ میشود و به حد ازدواج میرسد و دختر شاه کابل را به همسری برمیگزیند. او در اثر حسادت، کینة رستم را به دل میگیرد و در پی فرصتی است تا از وی انتقام بگیرد و این فرصت را پادشاه کابل برایش فراهم میکند. در انجمنی فرمایشی، دو تن به مناظره و حتی فحاشی میپردازند. شاه کابل در نزد همة بزرگان و درباریان زال و رستم را هیچ میانگارد و شغاد را پسر زال و برادر رستم نمیشمارد و سعی میکند با سخنان تندی شغاد را تحریک کند. این خبر را هم شغاد و هم دیگران به گوش رستم میرسانند. شغاد از برادر میخواهد که خودش به تنهایی به کابل بیاید و شاه کابل را نیک بمالد. این دمدمه در رستم مؤثر میافتد. پس او با دویست نفر پیاده به سوی کابل حرکت میکند. شغاد پیکی تندرو به کابل میفرستد که نقشة خود را عملی کند و برای همیشه هم او و هم شاه کابل از رستم خیالشان راحت شود. شاه کابل با رایزنی شغاد فرمان میدهد چاههایی بر سر راه بکنند و آنها را کاملاً استتار کنند؛ به گونهای که هیچ انسان و حیوانی از وجود آنها آگاه نشود. وقتی رستم با حیله و مکر این دو تن به چاه نزدیک میشود، رخش متوجه بوی تازة خاک میشود اما از آنجا که باید این تراژدی شکل بگیرد و تقدیر چنین رقم خورده است، رستم به رخش که ایستاده است و جلوتر نمیرود، تازیانهای میزند. اسب میپرد و بین دو چاه فرود میآید و سرانجام، در یکی از صدها چاهی که کنده شده است، گرفتار میشود. درون چاه پر از نیزههای سمی و خنجرهای آغشته به زهر است. پس، زهر در بدن رخش و رستم نفوذ میکند و رخش را از پای درمیآورد. رستم بر جنازة اسب ناله سر میدهد و سوگواری میکند که ناگهان صدای شوم و نامردانة شغاد در چاه میپیچد؛ او خندهزنان رستم را به سخره میگیرد و شادمانی میکند. رستم متوجه میشود که همة اینها نقشة این نابرادر بوده است؛ بنابراین، تیری در چلة کمان مینهد و به  سوی شغاد رها میکند. او که از ترس صدمة تیر پشت درختی میانتهی و کهنسال پنهان شده است، با تیر رستم به درخت دوخته میشود. رستم خدا را شکر میکند که توانسته است قبل از مرگ، دشمنش را از پای درآورد. «خوان هشتم نامی است که اخوان به این داستان داده و به نوعی میخواسته است پایان کار رستم را نیز یک خوان به حساب آورد؛ خوانی که گریز از آن امکان ندارد. چون هر آدمیای روزی باید بر این خوان بگذرد؛ حتی اگر رستم باشد. آنچه مورد بحث ماست در این داستان، بررسی صحنههای مختلف شعر از لحاظ موسیقایی است و هماهنگیهای عناصر موسیقایی در کلام شاعر. اخوان به مناسبتهای مختلف لحن کلامش را تغییر میدهد؛ گاهی کوبنده و حماسی میشود و گاهی نرم و لطیف و عاطفی و گاهی هم در پایان داستان رقتانگیز میگردد. به گونهای که اشک شنونده و خواننده را در میآورد. این حالتهای مختلف را شاعر به کمک اصوات و گاه تکرار واژهها و دیگر عوامل موسیقیزا به زیبایی ترسیم نموده است. در این مقاله، سعی شده است این عوامل مورد بررسی قرار گیرند.


کلیدواژهها: موسیقی شعر در خوان هشتم، تناسب معنا با موسیقی

براي ديدن متن كامل اين  مقاله به دسته بندي مقالات بخش آرايه هاي ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 10:46 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 406- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

مقايسه‌ نظام اخلاقي در ارداويرافنامه با ديگر متون پهلوي

 علي ربيعزاده

چكيده

ارداويرافنامه متني ساساني است كه احتمالاً در اواخر اين دوره در زمان خسرو انوشيروان نگاشته شده و موضوع آن دربارة معراج ارداويراف موبد به بهشت و دوزخ است. در اين مقاله، معيارها و ملاكهاي اخلاق سالم و بايدها و نبايدهاي اخلاقي موجود در كتاب اردوايرافنامه با كتب ديگر در همان دوره يا دورههاي نزديك به آن، كه به زبان و خط پهلوي ساساني نگاشته شدهاند، مطابقت داده ميشوند تا نقاط افتراق و اشتراك آنها مشخص گردد. همچنين انواع فعلهاي اخلاقي از يكديگر متمايز و جدا شوند، تا انگيزة نويسنده و جهتگيري كلي كتاب نيز مشخص گردد.

كليدواژهها: ارداويرافنامه، اخلاق، متون پهلوي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 10:11 صبح | نظرات (0)

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

مقاله شماره 405- فصلنامه شماره 120- بهار 1396

هوشنگ مرادي كرماني در آيينة آثارش

 نرگس خاني

چکیده

آثار هوشنگ مرادی کرمانی معرف شخصیت وی و بیانگر حالات روحی و بینش اوست. با بررسی افکار واپس زدة او که بهعلت مسائل و مشکلاتی است که وی در زندگی، خصوصاً در دوران کودکی داشته، همچنین تلاشی که وی برای جبران کمبودهایش کرده است تا به پایگاه بلندی در نویسندگی برسد، و با توجه به شخصیت ناآگاه نویسنده، میتوان به کشف روابط موجود در زندگی این نویسندة توانا و آثارش پی برد. هر متن، حاصل گفتاری ناخودآگاه است و میتوان از سطح ظاهری آن به ژرفایش پی برد. پس ما میتوانیم زوایای پنهان ذهن نویسنده را با جستوجو در آثارش دریابیم؛ زیرا مسائل و حالات و خاطرات زندگی او در آثارش انعکاس یافته و شخصیتها و موضوعات داستانهای وی برآمده از زندگی خود اوست نتایج بررسیها نشان میدهد که آثار مرادی کرمانی بازتاب افکار و حالات و خاطرات زندگی وی است و از طریق آنها میتوان شخصیت و روحیات او را شناخت.

کلید واژهها: آثار مرادی کرمانی، ناخودآگاه، خاطرات

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات داستاني مراجعه شود.

زمان ارسال 9:50 صبح | نظرات (0)