0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۶

بهمن ۱۳۹۶، (۸)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعيه

 

قابل توجه دبیران ، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، نویسندگان مقالات و کسانی که مطالب ارسالی شان در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده است:

  

   1.        آوردن عناوین دکترا، دانشجوی دکترا، استاد یا استادیار دانشگاه و ... در مجله، فقط در صورتی امکان پذیر است که داشتن مدرک تحصیلی فوق الذکر برای دست اندرکاران مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی محرز و مسجّل گردیده باشد.

                             

لذا از کلیه مخاطبان مجله خواهشمند است در اسرع وقت، کپی مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی و کد ملی خود را به دفتر مجله ارسال کنند.

 

                              در غیر این صورت مقاله بدون ذکر این عناوین چاپ می شود.

  

    2.        حق الزحمه تأليف مقاله، براي كساني واريز مي شود كه حداقل يك مطلب چاپ شده در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي داشته باشند. 

   

  3.        براي واريز حق الزحمه تأليف مقاله، ارسال حكم كارگزيني،كد ملي، نوع بيمه، شماره حساب تجارت و كد و نام بانك الزامي است.

زمان ارسال 10:03 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 429- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

نقد و بررسي آثار بزرگان ادب فارسي در متون ادبي دورة متوسطه

  مطلّب غفاري

چكيده

در اين مقاله كتابهاي ادبيات فارسي آموزش متوسطة نظام سالي واحدي آموزشوپرورش مورد نقد و بررسي اجمالي قرار گرفته است. نگارنده ابتدا چهار كتاب ادبيات فارسي عمومي را در چهارپايه و سپس دو كتاب ادبيات فارسي پايههاي سوم و چهارم رشتة ادبيات و علوم انساني را بررسي نموده و حاصل پژوهش را به ايجاز و اختصار در دو فصل به رشتة تحرير درآورده است. در فصل نخست ابتدا مباحث كلي ذكر شده سپس به معايب و محاسن اين شش كتاب با ذكر مصاديق پرداخته شده است. در فصل دوم، نگارنده به راهكارها و پيشنهادهاي عملي كه باعث رفع يا كاهش معايب ذكر شده در تحقيق ميشوند، پرداخته است. در اين پژوهش، چهار تن از بزرگان ادب فارسي (حافظ، سعدي، فردوسي و مولانا) در كتابهاي ادبيات فارسي دورة متوسطه بهطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفتهاند اما به جهت محدوديتها، قسمتهايي از اين تحقيق در قسمت پيوست ارائه گرديده است.

 كليدواژهها: كتب ادبيات مقطع متوسطه، شاهنامه، ديوان حافظ، آثار سعدي و مولوي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش نقد ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 10:00 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 428- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

تكرار در كتاب فارسي پاية هفتم دورة اول متوسطه 

 محمدحسين بقايي

چكيده

نظر به عنايت مؤلفان ارجمند كتاب فارسي هفتم (پاية اول متوسطه) به آراية تكرار و اهميت آن، كه همواره مورد توجه نقادان، نويسندگان و شاعران در طول تاريخ ادب فارسي بوده، اين نوشته به بررسي و كاركرد اين آرايه در اين كتاب پرداخته است. حاصل اين بررسي نشان ميدهد كه مؤلفان ارجمند در انتخاب اشعار كه در هفت قالب از قوالب شعري آمدهاند، به جز شعري از ملكالشعراي بهار در قالب مسمط ـ كه شناخت آن براي دانشآموز دشوار است ـ از لحاظ محتوا و موسيقي موفق عمل كردهاند و گزينههايشان درخور دانشآموزان اين دوره بوده است. همچنين، حاصل اين نوشتار نشان ميدهد كه مؤلفان محترم در گزينش متون عاطفي (ادبي) موفق بودهاند و فقط تكرار اسمهاي خاص در برخي از اين متون، گاه ملالآور ميشود. بهنظر ميرسد درس «قلب كوچكم را به چه كسي بدهم؟» با عنايت به بهرهگيري از شگرد خيالسازي، درخور دانشآموزان اين دوره نيست. اگرچه اين درس بهطور اختصاصي براي آموزش اين هنر ادبي در كتاب گنجانده شده است، درج آن در كتاب دورة تحصيلي پايينتر، عاقلانهتر بهنظر ميرسد.

 كليدواژهها: تكرار، فارسي هفتم، شعر و متون عاطفي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش آرايه هاي ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 9:50 صبح | نظرات (0)

۹ بهمن ۱۳۹۶

مقاله شماره 427- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

راهكارهايي براي بهبود كيفي آموزش زبان فارسي سال اول دبيرستان

 جواد بامشادي، پارسا بامشادي

چكيده

اين پژوهش در پي رسيدن به دو هدف است: الف) اهداف كلي ناظر بر همة كتابهاي درسي دورة دبيرستان بهويژه زبان فارسي (1)؛ ب) اهداف جزئي ناظر بر برخي از دروس و صفحات اين كتاب درسي. در زيرگروه اهداف كلي، مواردي كه در همة كتابهاي درسي دورة دبيرستان و حتي دورة راهنمايي فراچشم ميآيد، بيان و راهكارهايي براي آنها پيشنهاد شده است. در بررسي كتاب زبان فارسي(1) نيز ايرادهاي فني، ساختاري و دستوري موجود در آن شناسايي و پيشنهادهايي براي اصلاح آنها ارائه گرديده است. نتيجة اين پژوهش ميتواند در تدوين و نگارش كتابهاي درسي و بهويژه كتابهاي زبان فارسي راهگشا و ياريگر باشد.

 كليدواژهها: نقد كتاب درسي، زبان فارسي (1)، آموزش زبان فارسي، نقد زبانشناختي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش زبان فارسي مراجعه شود.

زمان ارسال 10:08 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 426- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

آسيب‌شناسي حذف دو درس ا ملا و انشا به‌عنوان درس‌هاي مستقل در دورة متوسطه

 محمدعلي گلستاني شيشوان

چكيده

بعد از اتمام دوران تحصيل، براي هر فرد بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم دو مقولة خواندن و نوشتن باقي ميماند و اين دو، در درسهاي املا و انشا، جلوهگر ميشوند. بنابراين، با حذف آنها دروس دورة متوسطه، در حقيقت امتياز خواندن و نوشتن از فرد سلب ميشود. نگارنده در اين مقاله سعي دارد آسيبهايي را كه از قِبَل حذف املا و انشا در وهلة اول، متوجه فرد و در وهلة دوم متوجه جامعه ميشود، با آوردن دلايل و شواهد كافي توضيح دهد و لزوم احياي اين دو درس را به عنوان واحدهاي درسي مستقل، بيان كند.

 كليدواژهها: املا، انشا، خواندن، نوشتن، گوش دادن، آسيبشناسي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 10:01 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 425- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

بررسي ادبيات داستاني در كتاب تاريخ ادبيات 1 و 2

  محمد چهارمحالي

چكيده

«ادبيات داستاني» يكي از پوياترين گرايشهاي ادبي است كه به دو نوع سنتي و معاصر تقسيم ميشود و هر كدام از اين شاخهها نيز انواعي دارند. اين نوع ادبيات در كتابهاي ادبيات دورة متوسطة دوم جايگاه ويژهاي دارد؛ بهگونهاي كه درصد قابل توجهي از صفحات اين كتابها را پر كرده است. با وجود اين، در كتاب تاريخ ادبيات 1 و 2 سهم ناچيزي بدان اختصاص داده شده و درسي يا بخشي با اين مضمون نيامده است. مخصوصاً از «ادبيات داستاني معاصر» هيچگونه يادي نشده است. در مقالة حاضر، نويسنده ضمن معرفي انواع ادبيات داستاني، به تحليل اين موضوع و اهميت وجود آن به شكل برجسته در كتاب تاريخ ادبيات 1 و 2 ميپردازد و در پايان پيشنهاد ميكند كه با حذف برخي مطالب غيرضروري، بخش يا درسي با عنوان «ادبيات داستاني معاصر» يا «عصر جمالزاده»، به عنوان پدر داستاننويسي مدرن در ايران، در ادبيات 2 گنجانده شود.


كليدواژهها: ادبيات داستاني سنتي، ادبيات داستاني معاصر، تاريخ ادبيات 1 و 2، دورة متوسطة دوم

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات داستاني مراجعه شود.

زمان ارسال 9:43 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 424- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

نقد و تحليل ساختار و محتواي كتاب فارسي دهم

  زهرا خستو

  چكيده

مهمترين ابزار رسيدن به آموزش مطلوب، كتابهاي درسي است. از گذشتههاي دور، زماني كه علم و دانش مورد توجه قرار گرفت و بناي مكاتب و مدارس گذاشته شد، اهميت كتب درسي و كيفيت و كميت آن اساس آموزش به حساب ميآمده است. كتابهاي درسي در هر دوره بايد با توجه به پيشرفتها و فرهنگ هر سرزمين تأليف شود. درواقع، اين آثار چراغ راه عالمان هر عصر محسوب ميشود. اصل مهم در تأليف كتب درسي، توجه به نياز روز است. اهميت دادن به خواستهها، نيازها و آرزوهاي فراگيرندگان ميتواند انگيزه و اميدي براي آموختن بيافريند. در حقيقت، اين انگيزه اهرم اصلي ماشين آموختن است. ناگفته نماند هر كتابي كه نوشته ميشود، بسيار والا و ارجمند است و بايد بهعنوان يك موجود زنده به آن نگريست؛ اگرچه توانمنديها و ضعفهايي نيز داشته باشد. كتاب فارسي دهم در قالب هشت فصل و هجده درس تدوين شده است. اين كتاب تلخيصي از كتابهاي ادبيات 1 و 2 گذشته است ولي دروس جديدي هم به آن اضافه شده كه جاي نقد و بررسي دارد.

 كليدواژهها: فارسي دهم، نقد، ساختار، محتوا

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش نقد ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 9:28 صبح | نظرات (0)

۲ بهمن ۱۳۹۶

مقاله شماره 423- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

بررسي خط و مسائل مربوط به آن در برنامه‌ريزي زبان

  شهريار شاديگو - محمدرضا كمري

چكيده

برنامهريزي زبان از جديدترين جنبههاي برنامهريزي است و در سالهاي اخير به يكي از مهمترين مباحث در رشتة جامعهشناسي زبان تبديل شده است. اين فعاليت سازمان يافته در جهت ايجاد تغييرات آگاهانه در ساخت يا كاربرد زبان (گفتاري و يا نوشتاري) انجام ميگيرد. يكي از موضوعاتي كه در برنامهريزي زبان به آن پرداخته ميشود، خط و مسائل مربوط به آن است. در اين مقاله، نويسنده كوشيده است نخست از برنامهريزي زبان و مراحل آن تعريفي ارائه كند و سپس، در مورد ارتباط زبان و خط، تاريخچة پيدايش خط و مسائل مربوط به خط كه در برنامهريزي زبان به آنها پرداخته ميشود، مطالبي را فراروي خواننده بگذارد. سرانجام نيز نتيجه ميگيرد كه هدف برنامهريزان زبان، ايجاد يك نظام نوشتاري ساده و در عين حال دقيق، براي ثبت گفتار است.

 كليدواژهها: جامعهشناسي زبان، برنامهريزي زبان، خط

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.

زمان ارسال 11:34 صبح | نظرات (0)

۱۸ دی ۱۳۹۶

مقاله شماره 422- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

رابطة غلط‌هاي املايي دانش‌آموزان كرد زبان و فرايندهاي آوايي

حسين كمري

چكيده

اين پژوهش به منظور بررسي و شناسايي آن دسته از غلطهاي املايي دانشآموزان كردزبان كه ناشي از  فرايندهاي آوايي است، انجام گرفته است. از آنجا كه تفاوتهاي آوايي زبانها در شكل نوشتاري و گفتاري ساخت واژهها تأثير دارد، اهم مشكلات املايي و نگارش درس زبان فارسي دانشآموزان كردزبان دورة ابتدايي ناشي از فرايندهاي آوايي است. مثل (قلب، حذف و ابدال) ايجاد ميشود. از زاوية روانشناسي زبان، تأثير فرايندهاي آوايي در مواردي مثل حساسيت شنيداري ناشي از ضعف در حافظة شنوايي، توالي ديداري و ضعف در حافظة بصري هويدا ميشود. بهطور قطع، ميتوان گفت املا يك فعاليت زنده و نيمهفعال نوشتن است و همزمان كه شنيده ميشود، نوشته نيز ميشود. فرايند اين پژوهش با شناخت جامع خطاهاي املايي دانشآموزان كردزبان و كشف ارتباط آن با اشكال فرايندهاي آوايي شروع شده و نسبت به دستهبندي آن اقدام شده است تا راهبردهاي لازم آموزشي از سوي معلمان و مدرسان و مؤلفان دورة ابتدايي ارائه شود. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده و به پيروي از مدل تحليل خطاي سلينگر (1922) انجام گرفته است. جامعة آماري آن نيز شامل دانشآموزان كردزبان شهرستان سرپلزهاب بوده و با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي ـ تصادفي تعداد 82 نفر دختر و 82 نفر پسر مورد بررسي قرار گرفتهاند.

 كليدواژهها: زبان كردي، فرايند آوايي، كردي كلهري، زبان فارسي، املا، خطا

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.

زمان ارسال 8:45 صبح | نظرات (0)

مقاله شماره 421- فصلنامه شماره 121- (ويژه نامه) پاييز 1396

جغرافياي فرهنگي ادبيات پايداري در ادبيات فارسي متوسطة دوم

 ايرج صادقي

چكيده

با مطالعة كتابهاي درسي ادبيات فارسي متوسطة دوم (دبيرستان) با توجه به ادبيات پايداري اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ادبيات پايداري فقط بيان جنگ و ستيز با رويكرد بيروني است يا رويكرد و چهرههاي ديگري هم دارد. هدف پژوهشگر از اين پژوهش، بيان منظرهاي مختلف ادب مقاومت و انعكاس فرهنگي اثر است. نويسنده در اين پژوهش با روش عمومي تحقيق و روش تلفيقي، مؤلفههاي شعري ادب پايداري دبيرستان را با روش استقرا، ارزيابي ميكند و نتيجه ميگيرد كه ادب مقاومت تاريخچهاي به بلنداي آفرينش انسان دارد و از درون و پايداري اخلاقي انسان، شروع ميشود. بنابراين، آن را در حالت كلي به دو دستة ادبيات پايداري برونگرا و ادبيات پايداري درونگرا تقسيم ميكند كه هر يك جغرافياي فرهنگي خاصي دارد و به بررسي و تحليل آنها ميپردازد. پژوهشگر گاهي هم به روند بازتاب ادب پايداري برونگرا و درونگرا و دگرديسي جغرافياي فرهنگي ميپردازد.


كليدواژهها: جغرافياي فرهنگي، ادبيات پايداري، وطن، انسان، شعر، بازتاب

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات معاصر مراجعه شود.

زمان ارسال 8:27 صبح | نظرات (0)