0 - پیام , 0 - نظر

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

مقاله 318- بهار 1395- شماره 117

بررسی چگونگی و فراوانی نمود جلوه‌های گوناگون فرهنگ رضوی در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی و راهنمایی

 الیاس رستمپور

چکیده

یکی از مؤلفههایی که نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان در خلق آثارشان مورد استفاده قرار میدهند، توجه به سیره و فضایل پیامبر(ص) و ائمه(ع) و سخنان حکیمان مسلمان و ایرانی است. در این تحقیق، چگونگی و فراوانی استفادة مؤلفان کتابهای فارسی دورة ابتدایی و راهنمایی که در حقیقت نمونة رسمی ادبیات کودک و نوجوان ایران است، از شعرها، داستانها و حکایتهایی که در مورد سیره، فضایل و سخنان امام رضا(ع) در حیطة ادبیات کودک و نوجوان سروده و نوشته شدهاند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. بدون شک استفاده از سیرة معصومین(ع) و امام رضا(ع) در کتابهای درسی رسمی مدارس میتواند در تربیت هرچه بهتر و اخلاقیتر دانشآموزان ـ که هدف نظام آموزشی هم هست ـ کمک شایانی کند.

کلیدواژهها: ادبیات کودک و نوجوان، امام رضا(ع)، کتابهای فارسی دورة ابتدایی و راهنمایی

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 7:58 صبح | نظرات (0)

مقاله 317- بهار 1395- شماره 117

مقايسة كاربرد رنگ‌ها در سبك‌هاي شعري و معاصر با رويكردي به مكاتب ادبي

 رضوان هوشمند

چكيده

رنگها در هر فرهنگي گوياي نگرشها و بازگو كنندة احساسات، عواطف و آرزوهاي دروني مردماناند. يكي از مهمترين و چشمگيرترين ويژگي هر پديدة حسي و ديداري رنگ است. رنگ گاه به شكل مستقيم و در بيشتر موارد در صور خيال و به شيوة غيرمستقيم حضور دارد و شاعر از آن بهعنوان ابزاري در جهت بيان عواطف يا پيشبرد نگرش خود سود ميبرد. اهميت رنگ تا حدي است كه در روانشناسي امروز براي پي بردن به شخصيت و منش هر كس از آن بهره ميبرند و در فرهنگ ما كنايههايي بر پاية آن پديد آمده است؛ نظير سفيدبخت يا سياهبخت، دورنگي و دهها كناية ديگر كه نشان از اهميت رنگ دارند. كاربرد رنگها در دورههاي مختلف و سبكهاي شعريـ خراساني، عراقي، هندي و معاصرـ متفاوت است. در اين شيوهها، رنگ عنصر مهمي است كه به كمك آن روحيه و روان شاعر بررسي ميشود.

كليدواژهها: رنگ، روان، سبك، شعر، نمادگرايي.

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 7:53 صبح | نظرات (0)

مقاله 316- بهار 1395- شماره 117

جلوه‌هاي زنانه در «يكشنبة آخر» و «دا» - خاطرات معصومه رامهرمزي و سيده زهرا حسيني از سالهاي دفاع مقدس

مژگان جعفري

چكيده

دوران دفاع مقدس بخشي از تاريخ كشور ماست و نگاه عادلانه به اين برهة تاريخي، زماني محقق ميشود كه از دريچة ذهن همة كساني كه درگير آن بودهاند، مورد بررسي قرار گيرد. اين در حالي است كه كتابهاي خاطرات زنان از جنگ، به لحاظ كمّي و كيفي هنوز فاصلة بسياري با كتابهاي خاطرات مردان دارند. در اين مقاله، با بررسي دو عنوان از كتابهاي برگزيدة خاطرات زنان در جشنوارههاي معتبر كشوري، كتابهاي دا و كتاب يكشنبة آخر، از نظر وجود سيزده ويژگي از جلوههاي زنانة زبان و قلم- كه توسط صاحبنظران و زبانشناسان بيان شده- و نيز پنج ويژگي ديگر- كه بهنظر نگارنده رسيده است، ارزيابي شدند. بالاترين خصوصيت بهكار رفته در هر دو كتاب، «پيوستگي با آموزههاي ديني و ملي» بود. در مجموع، هيجده ويژگي به نسبت صفحات دو كتاب، در «يكشنبة آخر» بيشتر از «دا» مورد استفاده قرار گرفته بودند.

 

كليدواژهها: زبان و قلم، جلوههاي زنانه، خاطرات زنان، دا، يكشنبة آخر

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات معاصر مراجعه شود.

 

زمان ارسال 7:43 صبح | نظرات (0)

مقاله 315- بهار 1395- شماره 117

دلايل رويكرد استاد شهريار به نوستالژي

 مهدي جباري

چكيده

نوستالژي يا غم غربت، نوعي احساس دروني است كه فرد بهواسطة آن، خاطرات گذشتة خود را فراياد ميآورد. در عين حال، در حوزة ادبيات بهگونهاي از تفكر در مكتب ادبي رمانتيك تلقي ميشود. گرايش به اين موضوع، در آثار ادب فارسي بهويژه شعر معاصر، كاملاً متجلي است. از ميان شاعران معاصر، استاد محمدحسين شهريار در بهكارگيري مضامين نوستالژيك حظي وافر داشته است. به همين لحاظ در اين مقاله پس از ريشهشناسي و تعريف اصطلاح مذكور و بيان ارتباط آن با ادبيات، به نمونههايي از اين يادكرد خاطرات و غربتانگاري در شعر فارسي گذشته و امروز اشاره شده است. سپس زمينههاي پيدايش نوستالژي در اشعار فارسي و تركي استاد شهريار با ذكر شواهد شعري مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

 كليدواژهها: نوستالژي، غم غربت، خاطرات، محمدحسين شهريار

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات معاصر مراجعه شود.

زمان ارسال 7:33 صبح | نظرات (0)

مقاله 314- بهار 1395- شماره 117

«آن غرقة درياي مواج، حسين‌بن منصور حلّاج»

 سيدعلياصغر طباطبايينيا

چكيده

پژوهش حاضر كه در بخش اول به تبيين زندگي و آثار حلاج و در بخش بعد به تحليل اتهامات وارد بر او ميپردازد، به روش كتابخانهاي و براساس فيشبرداري از منابع ادبي، تاريخي، عرفاني و... فراهم آمده است. پس از باز نمودن شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعي عصر حلاج نيز در پي اثبات اين مطلب است كه اتهامات هشتگانهاي كه متوجه اين عارف نامتعارف شده، برخاسته از عوامل چندي نظير دسيسههاي حامدبن عباس، وزيرالمقتدر، اختناق شديد اين عصر، فقر و تحريف منابع و اسناد، حب و بغض مريدان و منكران و... است كه شخص و شخصيت او را، بهتدريج از دامن تاريخ به دامنة اسطوره كشانده است. اتهام وحي فرستاده شدن به بنده، اسقاط وظايف هنگام وصول عبد به معبود، جادوگري و نيرنگجات، بابيت امام زمان و حتي مهدويت و ارتباط او با قرامطه، كاملاً منتفي، بياساس و در پي تخريب چهرة اوست. نسبت تبرئه و تسبيح ابليس و اعتقاد خاص او در مناسك حج، نيز با ديدگاه عرفانياش كاملاً قابل توجيه و تأويل است.

 كليدواژهها: حلاج، انديشهها، تحولات دروني، تحليل اتهامات، عرفان

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات عرفاني مراجعه شود.

زمان ارسال 7:22 صبح | نظرات (0)

۴ مرداد ۱۳۹۵

مقاله 313- بهار 1395- شماره 117

شخصيت كودك در داستان گلدسته‌ها و فلك

  مرتضي برخورداري

چكيده

در اين مقاله پس از بررسي شيوههاي شخصيتپردازي جلال آلاحمد در داستان گلدستهها و فلك، شخصيت كودك از بعد عاطفي و هيجاني مورد بررسي قرار گرفته و به چالشهايي كه در اين داستان كودك با اجتماع و محيط خانوادگي خود دارد و همچنين به چگونگي توصيف، مناظره و گفتوگوي كودكان پرداخته شده است. در داستانهاي كوتاه جلال آلاحمد، شخصيت كودك نمودي از زندگي او، كودكي او، تأثير اجتماع و مسائل اجتماعي در توصيف و شخصيتپردازي كودكان به وضوح به چشم ميخورد. اين كودكان اغلب شخصيتهايي ساده و ايستا دارند و از هرگونه پيچيدگي به دورند.

كليدواژهها: داستان كوتاه، شخصيتپردازي، كودكان، آلاحمد

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات داستاني مراجعه شود.

زمان ارسال 2:32 عصر | نظرات (0)

مقاله 312- بهار 1395- شماره 117

غم غربت در ني‌نامة مثنوي معنوي

دكتر ناهيد سادات پزشكي-هما بهداروند-دكتر عليمحمد گيتي فروز

 چكيده

نوستالژي در ابتدا بهعنوان يك اصطلاح روانشناسانه به معني نوعي افسردگي بهكار برده ميشد اما بعدها به حوزة ساير علوم مانند ادبيات، جامعهشناسي، هنر، تاريخ و سينما راه يافت. غم غربت در ادبيات فارسي از كهن تا معاصر بهگونهاي گسترده و متفاوت ـ از ملكوتي تا زميني ـ بازتاب يافته است. در مثنوي معنوي، نوستالژي ، به معني دلتنگي و حسرت روح آدمي نسبت به گذشته و آرزومندي براي بازگشت بدان، بهعنوان يكي از رفتارها و دغدغههاي ناخودآگاه انسان مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار، پس از ريشهيابي وتعريف نوستالژي ابتدا به بيان انواع و عوامل ايجاد آن پرداخته ميشود. سپس با مروري بر انعكاس نوستالژي در آثار  فلاسفه، عارفان و متون كهن و معاصر ادبي، غم غربت در نينامة مثنوي بهعنوان محور اصلي، مورد بحث و تحليل قرار گرفته و مؤلفهها و شواهد آن بيان ميگردد.


كليدواژهها: نوستالژي، غمغربت، مولوي، مثنوي معنوي، نينامه

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات عرفاني مراجعه شود.

زمان ارسال 2:22 عصر | نظرات (0)

مقاله 311- بهار 1395- شماره 117

سلطان مسعود در آيينة تاريخ بيهقي

  ذكراله والي

چكيده

تاريخ بيهقي يكي از كتابهاي ارزشمند تاريخي است و نسبت به كتابهاي تاريخي ديگر چند امتياز منحصربه فرد دارد؛ از جمله: اطلاعات مهم و معتبر، دقت نظر، و حسن استنباط. جوهر اصلي و درخشان كتاب بيهقي حقيقت دوستي و گزارش حقيقت است. و حقيقت را ارسطووار و حتي بيش از استاد خود دوست دارد. شخص بيهقي نيز صاحب صفات پسنديدهاي چون صفاي نيت، پاكي فطرت، ايمان به درستي و عشق به راستي است. همچنين قلمي توانا و هنرمند در نويسندگي دارد. نگارنده با اين توصيفات از كتاب و شخص بيهقي به بحث در مورد اميرمسعود در تاريخ بيهقي ميپردازد. اميرمسعود از جمله حاكمان از سلسله غزنويان است كه در برههاي از تاريخ ايران بر مسند حكومت مينشيند كه جامعه از يكپارچگي نسبي برخورداراست و شايد عمده دليل آن در اقتدار پدرش، سلطانمحمود، باشد. اميرمسعود آنگونه كه از مجموعة تاريخ بيهقي برميآيد، در عمده صفات خلف صديق پدرش محمود است. از جمله در داشتن زيادهخواهي اعم از قدرت مالي و شكوه و عظمت پادشاهي. در زمان حكومت اميرمسعود بدبيني، سوءظن، اتهام بيمورد و عدم اعتماد نسبت به هم به ميزان خيلي زيادي رواج دارد، و هر كس سعي ميكند به نحوي از خود رفع اتهام نمايد؛ بهطوريكه بعضي از افراد با بهرهگيري از فرصت بهدست آمده از حضيض ذلّت به اوج مقام و منزلت ميرسند و بعضي برعكس.

كليدواژهها: حاكم، حكومت، امتياز، قدرت، قضاوت، عبرت، پيك، انتقام، قرمطي

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش تاريخ ادبيات مراجعه شود.

زمان ارسال 2:09 عصر | نظرات (0)

مقاله 310- بهار 1395- شماره 117

اشتراكات شخصيتي دمنه و گرسيوز

  بهروز يزداني

چكيده

نگارنده در اين مقاله كوشيده است با استفاده از يكي از داستانهاي شاهنامه و داستاني از كليله و دمنه شخصيت دمنه را با در نظر گرفتن عملكرد وي در به كشتن دادن شنزبه و شخصيت گرسيوز را با توجه به نقش او در به كشتن دادن سياوش مقايسه كند.

 كليدواژهها: شاهنامه، كليله و دمنه، گرسيوز، شنزبه، سياوش

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات داستاني مراجعه شود.

زمان ارسال 2:00 عصر | نظرات (0)

۲۸ تیر ۱۳۹۵

مقاله 309- بهار 1395- شماره 117

قصايد خاقاني در گريز از هنجار معنايي

  مريم شاگرد موتاب

چكيده

در اين مقاله تلاش شده است زوايايي از هنر شاعرانة خاقاني براساس رويكرد صورتگرايي به شكلي هرچند گذرا باز نموده شود. آنچه در اين جُستار بدان رسيديم بازگوي آن است كه شاعر در بيان خود سعي داشته معاني جديد خلق كند و اگر هم ناچار به تكرار مضامين و مفاهيم گذشتگان بوده است، به زيوري ديگر از بيان، كلام خود را ميآرايد و آن را در هيئت الفاظ و واژهها و تصويرسازيهاي بديع بهصورتي ديگر مينماياند و اين جلوهگري رنگارنگ را عمدتاً در قالب انواع هنجارگريزيها بهدست ميدهد.

كليدواژهها: برجستهسازي، هنجارگريزي، هنجارگريزي معنايي، قصايد خاقاني

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش آرايه هاي ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 9:58 صبح | نظرات (0)