رشد آموزش زبان و ادب فارسیhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/جواهر مؤذنیfaSAMPA Weblogsجواهر مؤذنیمقاله شماره 610 - فصلنامه شماره 126- بهار 1398http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5273.aspxWed, 31 Jul 2019 09:09:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5273.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5273.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5273.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5273.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5273.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5272.aspx"><span style="font-size: medium;">بررسی و تحلیل &laquo;طنز&raquo; در دورة مشروطه با نگاهی به حضور کم&zwnj;رنگ آن درکتب درسی</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">قنبر حاجی</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">وند</span></strong></span></p> <p class="a2" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چکیده</span></span></strong></p> <p class="a4" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل ارتباط موضوعی کاربرد طنز در کتاب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها و مطبوعات مربوط به یک دورة تاریخی (دوران مشروطه) است. در این تحقیق، سعی شده است بازتاب وقایع تاریخی در آیینة طنز بررسی شود؛ چراکه این آیینه در بیان حقایق اجتماعی و سیاسی شفاف</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ترین وسیله است. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">به بیانی دیگر، این پژوهش در زمینة طنز و انواع کاربردهای آن در کتاب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها و آثار ادبی، به همراه ذکر چگونگی بهره</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">برداری نویسندگان، شعرا و مطبوعاتیان دورة مشروطه از طنز در بیان افکار انقلابی خویش است. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در دورة مشروطه با ورود شعر از دربار به عرصة جامعه و تحت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">تأثیر روزنامه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هایی که در قفقاز منتشر می</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شدند. شعرا و نویسندگان ایرانی خیلی بیشتر از گذشته از طنز بهره بردند. به عقیدة نگارنده، آزادی و وطن</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">پرستی و دفاع از مظلومان از جمله ارزش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">های حاکم بر شعر و نثر دورة مشروطه است. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در این مقاله، تعاریف و روش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">های طنز، انواع هجو، تاريخچة طنز و لطیفه در ایران، عوامل پیدایش انقلاب مشروطه، علل گرایش شاعران و نویسندگان و حتی روزنامه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نگاران ـ به مفهوم امروزی ـ به طنز بررسی می</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود و دربارة پیش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گامان مطرح این سبک از ادبیات معترض یا ادب انتقادی، مانند علی اکبر دهخدا، نسیم شمال و صابر، سخن به میان می</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آید. در پایان نیز نمونه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">های طنز از آثار سیداشرف</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">الدین گیلانی، ایرج میرزا، ملک</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">الشعرا</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ء بهار، فرخی یزدی، عشقی و ... ارائه می</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گردد. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در این مقالة پژوهشی، از روش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">های کتابخانه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ای و تحلیل محتوا استفاده شده است.</span></span></p> <p class="a4" dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">کلیدواژه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها:</span></span></strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> </span><span style="line-height: 120%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext; letter-spacing: -0.1pt; font-weight: normal;" lang="FA">ادبیات انتقادی، طنز، خرافات، هجو، اصلاح، مشروطه</span></span></p> <p class="a4" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="line-height: 120%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext; letter-spacing: -0.1pt; font-weight: normal;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت ساير مطالب در بخش دسته بندي مقالات مراجعه شود.</span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5273.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 609- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5271.aspxWed, 31 Jul 2019 08:57:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5271.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5271.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5271.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5271.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5271.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5270.aspx"><span style="font-size: large;">جلوة اغراق در حماسة مصنوعي حملة حيدري</span></a></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"> </span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">معصومه عبادي</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آنچه حماسه را با ويژگي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي خاص ذاتي خود مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">سازد و از ساير انواع ادبي با جوهر شكوه و صلابت متمايز مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كند، گذشته از عناصر و زمينه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي حماسي، پيوستگي و تجانس &laquo;اغراق&raquo; در آن است؛ به گونه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي كه استادان ادب حماسي بر آن</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند كه اغراق در حماسه نه يك آراية ادبي، بلكه فراتر از آن است و علاوه بر آراستن كلام، ساخت معاني حماسي را در كسوت واژگان به عهده دارد؛ به طوري كه نمي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">توان آن را صنعتي صرف به منظور زيبايي كلام محسوب كرد بلكه در اين معني، جزء لاينفك و ذاتي حماسه است؛ اما در تقسيم</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">بندي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي حماسه، اغراق نيز متأثر از محتواي حماسه حالاتي دگرگون دارد. در اين مقاله، مواردي از تمايزات اغراق در حماسة مصنوعي و با تأكيد بر &laquo;حملة حيدري&raquo; به اجمال بررسي مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود.</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليدواژه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها: </span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">حماسه، اغراق، حملة حيدري، حماسة مصنوعي، حماسة طبيعي</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;;" lang="FA">براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت ادبيات حماسي در بخش دسته بندي مقالات مراجعه شود. </span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5271.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 608- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5269.aspxWed, 31 Jul 2019 08:54:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5269.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5269.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5269.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5269.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5269.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5268.aspx"><span style="font-size: medium;">عناصر فولكلوريك، فرهنگ عامه و آداب و رسوم در كليدر محمود دولت آبادي</span></a></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"> </span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">بهاره سعيد</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">زاده - </span></b></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نادر ابراهيميان</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">از آنجا كه ابعاد مختلف فرهنگ عامه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> شامل واژه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها، امثال، اصطلاحات، رفتارها و گفتارهاي مردم، آداب و رسوم، سوگ</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها، عروسي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها و آنچه وابسته به حيطة فرهنگ عوام است مجموعة ميراث</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي معنوي يك قوم به شمار مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آيد، معرفي و ارائة آن به صورت طبقه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">بندي شده و بررسي و تحليل آن به خصوص در آثار داستاني كه در كنار ادبيات عامه، مهم</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ترين محمل بروز و تجلي فرهنگ عامه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند، ضرورتي انكار</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ناپذير دارد. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آثار داستاني دولت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آبادي سرشار از مواد جامعه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناختي و فرهنگ بومي منطقة خراسان است و با در نظر گرفتن موقعيت وي در اعتلا و تعميق رمان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نويسي، مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">تواند يكي از مهم</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ترين منابعي باشد كه از اين ديدگاه مورد بررسي قرار مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گيرد تا ضمن شناخت و ارزيابي داستان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي او كيفيت و ميزان حضور عناصر فرهنگ عامه در آن سنجيده شود. به جهت گستردگي و فراواني آثار داستاني دولت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آبادي، در اين مقاله فقط عظيم</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ترين و شايد مهم</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ترين&nbsp; اثر داستاني او يعني &laquo;كليدر&raquo; موضوع تحقيق واقع شده است. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در مقالة حاضر، ضمن پرداخت مقدماتي به فرهنگ عامه (فولكلور) سعي شده است ابعاد مختلف تأثير آن بر كليدر ريشه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">يابي شود تا علاوه بر بيان زمينه و عوامل پيدايي ادبيات عامه در اين اثر، عناصر آن نيز احصا، طبقه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">بندي و تحليل گردد.</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليدواژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> فرهنگ عامه (فولكلور)، محمود دولت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آبادي، كليدر</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت ادبيات داستاني در بخش دسته بندي مقالات مراجعه شود.</span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5269.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 607- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5267.aspxWed, 31 Jul 2019 08:50:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5267.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5267.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5267.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5267.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5267.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5266.aspx"><span style="font-size: large;">پيشينة دستور&zwnj;نويسي زبان فارسي</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;<b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:IDNazanin;&#xA;mso-hansi-font-family:IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">رضا كريمي لاريمي -</span></b> <b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:IDNazanin;&#xA;mso-hansi-font-family:IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">دكتر حسين پارسايي</span></b></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="font-size: larger;"><strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></strong></span></p> <p class="a0" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;&#xA;mso-ascii-font-family:IDNazanin;mso-hansi-font-family:IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">در اين مقاله، تاريخ تدوين دستور زبان فارسي از جهات زبان اثر، محل تأليف دستور و قوميّت و زبان مؤلف بررسي و تبيين شده است.</span></p> <p class="a0" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;&#xA;color:windowtext"><br /> </span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;&#xA;mso-ascii-font-family:IDNazanin;mso-hansi-font-family:IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">كليدواژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color:windowtext">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family:&#xA;&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:IDNazanin;mso-hansi-font-family:&#xA;IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">ها:</span></b><span style="font-family:&#xA;&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:IDNazanin;mso-hansi-font-family:&#xA;IDNazanin;color:windowtext" lang="FA"> تاريخچه، دستور، زبان فارسي، زبان و قوميّت.</span></p> <p class="a0" dir="RTL"><span style="font-family:&#xA;&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:IDNazanin;mso-hansi-font-family:&#xA;IDNazanin;color:windowtext" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت زبان فارسي در بخش دسته بندي مطالب مراجعه شود.</span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5267.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 606- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5265.aspxWed, 31 Jul 2019 08:46:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5265.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5265.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5265.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5265.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5265.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5264.aspx"><span style="font-size: large;">راويان كرامات و انگيزة آنان</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">دكتر محمد قاسمي خزينه جديد</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در كتب متصوّفه كارهاي خارق</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">العادة فراواني دربارة اولياءالله ثبت شده است كه از آن</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها با نام كرامات ياد مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود. اگرچه صاحبان كرامات بر كتمان آن</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها اصرار داشته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند، كرامات زيادي در منابع گوناگون نقل شده است كه كارهاي خارق</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> عادت قبل از تولد تا بعد از مرگ آنان را دربرمي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گيرد. راويان كرامات شامل چهار گروه نويسندگان متون عرفاني، صاحبان كرامت، شاهدان كرامات، و افرادي ناشناخته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند. در نقل و روايت كرامات، انگيزه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي گوناگوني دخالت داشته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند كه اغلب در محدودة مسائل اعتقادي و نفع گروهي و شخصي جاي مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گيرند.</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">كليدواژه</span></b><b><span dir="LTR">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">ها:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"> عرفان، كرامت، راوي</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله، به قسمت ادبيات عرفاني در بخش دسته بندي مطالب مراجعه شود.</span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5265.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 605- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5263.aspxWed, 31 Jul 2019 08:39:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5263.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5263.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5263.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5263.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5263.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5262.aspx"><span style="font-size: medium;">مقایسة سبک&zwnj;شناسانه از نوع کارکرد تشبیه درحماسه&zwnj;های ملی و حماسه&zwnj;های دینی</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كرمعلي، قدمياري- </span></b></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">حسن، نوروزي</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">سبك و سبك</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسي از مقوله</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي مهم پژوهش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي ادبي در چند دهة اخيرند. تا به حال تعريف جامع و دقيقي از سبك به عمل نيامده است ولي آن را روش خاص براي ادراك و فهم جنبه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي گوناگون يك اثر و گونة ادبي دانسته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند. در ادب فارسي، حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي ملي و ديني به</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">عنوان دو نوع از حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي شناخته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شده، با يكديگر تشابهات و تفاوت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هايي دارند. بيشتر ادبا و حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسان در جستارهاي خود بر اين باورند كه حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي ديني، تالي و پيرو حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي ملي هستند و به تبع آن ها سروده شده</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند. با يك نگاه دقيق و عميق، مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">توان به اين باور رسيد كه رگه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي بسيار عميق و ژرف دين و مذهب در بيشتر حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي ملي، خاصه شاهنامة فردوسي، وجود دارد؛ تا آنجا كه حماسة فردوسي را يك اثر ديني هم دانسته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">بيان و ذكر وجوه افتراق و تشابه هر دو نوع از حماسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي مذكور، راه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گشاي درك و دريافت و شناخت بيشتر مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">تواند باشد. در اين مقاله برآنيم كه با تحليل بياني و ذكر نمونه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي مهم، اين دو نوع حماسه را از نظرگاه سبك</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسي كاركرد تشبيه بررسي كنيم و در آخر به نتيجه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي منطقي در اين باره برسيم. شيوة كار چنين است كه چهار نمونه از هر حماسه را برگزيده</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> و در وهلة اول، آن را به اجمال معرفي كرده</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ايم. سپس، در بحث اصلي تفاوت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها و تشابهات هر دو نوع را از نظرگاه مربوط بررسي نموده</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ايم. </span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليد</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">واژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">: حماسه، حماسة ملي، حماسة ديني، كاركرد، تشبيه</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">يراي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت &laquo;ادبيات حماسي&raquo; در بخش &laquo;دسته بندي مقالات&raquo; مراجعه شود.</span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5263.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 604- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5261.aspxWed, 31 Jul 2019 08:29:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5261.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5261.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/31/5261.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5261.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5261.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5260.aspx"><span style="font-size: large;">فرايند يادگيري انسجام در نوشتار دانش&zwnj;آموزان ايراني و فارسي&zwnj;آموزان خارجي</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">رويا زاهدي</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در اين پژوهش، فرايند يادگيري انسجام در نوشتار فارسي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموزان ايراني و خارجي در سه سطح مقدماتي (ابتدايي)، مياني (دورة</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> اول) و پيشرفته (دورة دوم) بررسي مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود. نمونة آماري تحقيق شامل تعداد 10 زبان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموز خارجي مشغول به يادگيري زبان فارسي در مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه فردوسي مشهد از هر كدام از سطوح مقدماتي، مياني و پيشرفته و 10 دانش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموز فارسي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">زبان از هر كدام از سطوح ابتدايي، دورة اول و دورة دوم شاهرود و بسطام بوده و در مجموع، 60 فارسي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموز را شامل شده است. روش انتخاب نمونه، نمونه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گيري تصادفي بوده است. سپس با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">متغيره، تفاوت ميان سه سطح مقدماتي، مياني و پيشرفته در انسجام نوشتاري فارسي بررسي و با هم مقايسه شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه بين انسجام دستوري از سطح مقدماتي به سطح پيشرفته افزايش قابل توجهي وجود دارد. همچنين، تفاوت معناداري در انسجام واژگاني و ربطي زبان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموزان مقدماتي، مياني و پيشرفته از سطح مقدماتي به سطح پيشرفته وجود ندارد. </span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليد</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">واژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> انسجام، انسجام</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> واژگاني، انسجام دستوري، انسجام پيوندي (ربطي)، دانش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموزان ايراني و فارسي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آموزان خارجي، يادگيري، نوشتار</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت &laquo;ساير مطالب&raquo; در بخش &laquo;دسته بندي مطالب&raquo; مراجعه شود.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5261.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 603- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5259.aspxMon, 29 Jul 2019 14:54:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5259.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5259.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5259.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5259.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5259.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5258.aspx"><span style="font-size: medium;">واژة &laquo;شکوفه&raquo; ساده یا مشتق (وندی)؟</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">محمدامين شمسي</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نيا</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده </span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در درس سوم كتاب فارسي يازدهم صفحة 43 دربارة ساختار واژگان سخن به ميان آمده است. در فضاي مجازي و جلسات آموزشي بين دبيران بحث و اختلاف</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نظر پيرامون واژة &laquo;شكوفه&raquo; فراوان است. برخي از دبيران معتقدند كه ساختمان اين واژه ساده است و دسته</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي ديگر به وندي بودن آن اذعان دارند. هدف از نگارش اين مقاله، توضيح دلايل ساده بودن واژة ياد شده است. در اين نوشتار، واژة &laquo;شكوفه&raquo; مورد واكاوي قرار مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گيرد و دلايل ساده بودن آن با توجه به مفاهيم كتاب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي درسي، فرهنگ</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي لغت و كتاب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي دستوري بيان مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود. </span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليد</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">واژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> ساختمان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> واژه، ساده، مشتق، وندي، شكوفه </span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.</span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5259.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 602- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5257.aspxMon, 29 Jul 2019 14:44:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5257.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5257.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5257.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5257.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5257.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5256.aspx"><span style="font-size: large;">بررسي تعاريف اسم و اقسام آن از ديدگاه دستور&zwnj;نويسان</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;<strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;&#xA;mso-ascii-font-family:IDNazanin;mso-hansi-font-family:IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">رضا راشدي</span><span dir="LTR" style="color:windowtext">&zwnj;</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:IDNazanin;&#xA;mso-hansi-font-family:IDNazanin;color:windowtext" lang="FA">فرد</span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده</span></span></strong></p> <p class="a1" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">دستور زبان كه يكي از سه شعبة مهم زبان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسي دركنار لغت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسي و آواشناسي است، مانند زبان تعريف</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي متعددي دارد؛ زيرا هر فرقه و مكتبي آن را مطابق مزاج خود تعريف و توصيف مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كند. نويسندگان دستورهاي كهن آن را &laquo;فنّ درست گفتن و درست نوشتن و تعليم زبان&raquo; خوانده</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند و پيروان زبان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسي تبديلي- توليدي آن را توصيف بالقوه در توليد و فهم جمله</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي بي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شمار مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">دانند. با توجه به اين تعاريف، دستور بخشي از زبان</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شناسي است كه دربارة ساخت آوايي و صرفي و نحوي و معنايي زبان صحبت مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كند. دستور شامل سه بخش عمده است: آواشناسي، صرف، و نحو. در اين مقاله سعي بر آن است كه يكي از بخش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي صرفي دستور، يعني ساخت واژه، زير عنوان اسم و تقسيمات آن به</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">صورت مقايسه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي و تحليل محتوايي از حيث معنايي و ساختاري بررسي شود. </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نگارنده در اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين سؤال است كه ميان تعاريف ارائه شده از اسم و انواع آن از نظر دستورنويسان مختلف چه تفاوت</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هايي وجود دارد تا به اين ترتيب، اهميت و جايگاه اسم را در دستور زبان فارسي تبيين كند. روش جمع</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">آوري اطلاعات كتابخانه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي همراه با فيش</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">برداري از منابع مرتبط بوده و با استفاده از شيوة توصيف و تحليل محتوا تعاريف اسم و اقسام مختلف آن بررسي و مقايسه شده است. در نهايت نيز اين نتيجه حاصل گرديده است كه بيشتر دستورنويسان اسم و اقسام آن را از لحاظ معنايي بررسي نموده و بقية آن</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها آن را از لحاظ ساختاري تجزيه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">و</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">تحليل كرده</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اند. </span></span></p> <p class="a1" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليد</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">واژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">:</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> دستور زبان، اسم، دستور</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">نويسان</span></span></p> <p class="a1" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5257.aspx" width = "1" height = "1" />جواهر مؤذنیمقاله شماره 601- فصلنامه شماره 125- زمستان1397http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5255.aspxMon, 29 Jul 2019 14:40:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5255.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/5255.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/archive/2019/07/29/5255.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/comments/commentRss/5255.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/services/trackbacks/5255.aspx<h2><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/5254.aspx"><span style="font-size: large;">جنبه&zwnj;های نوآوری در شعر دورة قاجار</span></a></h2> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">فاطمه كردچگيني - نرگس منصوري</span></b></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">چكيده </span></span></strong></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">دوران قاجار يكي از مؤثرترين دوره</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها در عرصة ادبيات به</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شمار مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">رود. ادبيات اين دوره با حيات معاصر ايران و مسائل مختلف آن پيوند خورده است. تحولات اجتماعي و سياسي مهم اين دوران، از جمله انقلاب مشروطه، تأثيرات عميقي در حوزة ادبيات داشته است؛ زيرا از يك سو ريشه در ادبيات كهن دارد و از سوي ديگر در ادبيات نوي متجلي مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود كه در اثر انقلاب مشروطه و تحولات اجتماعي- سياسي و فرهنگي ناشي از آن شكل گرفته است. به علاوه، در حوزة شعر، نخستين دوره</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي است كه شعر فارسي در يك زمان محدود چندين سبك و سياق از خود نشان داده است. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در اين مقاله، نوآوري در شعر فارسي اين دوره از جنبه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي مختلفي چون محتوا، تخيل، قالب و زبان شعر بررسي و نشان داده مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود كه شاعراني چون اديب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">الممالك و بهار در قالب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي كهني چون قصيده، غزل و مثنوي به جاي مضمون</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي سنتي، از مفاهيم سياسي و اجتماعي و مسائل روز بهره مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گيرند. از سوي ديگر، قالب جديد چهارپاره در همان چارچوب شعر سنتي و براي بيان مفاهيم جديد ساخته مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود و قالب</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هايي چون تصنيف و مستزاد و مخمس خلاف گذشته كاربرد و رواج بيشتري مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">يابند. شاعران اين دوره نيز به چند گروه و طيف متفاوت تقسيم مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">گردند و نوآوري</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هاي هر يك بررسي و نمايانده مي</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">شود. </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">در انتها نيز اشاره مي شود كه در پايان اين دوره افرادي چون لاهوتي، جعفر خامنه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">اي و تقي رفعت با توجه به ضرورت زمانه گام</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">هايي در راه تحول شكل و محتواي شعر فارسي برداشتند كه بعدها زمينه</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ساز ظهور شعر نو فارسي گرديد.</span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="color: windowtext;" lang="FA"><br /> </span></span><span style="font-size: larger;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">كليد</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">واژه</span></b><b><span dir="LTR" style="color: windowtext;">&zwnj;</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA">ها:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"> دورة قاجار، تصنيف، چهارپاره، مضامين، اجتماعي، شعر نو </span></span></p> <p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: windowtext;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.</span></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/aggbug/5255.aspx" width = "1" height = "1" />