0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

۷ مرداد ۱۳۹۸

مقاله شماره 603- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

واژة «شکوفه» ساده یا مشتق (وندی)؟

  محمدامين شمسينيا

 چكيده

در درس سوم كتاب فارسي يازدهم صفحة 43 دربارة ساختار واژگان سخن به ميان آمده است. در فضاي مجازي و جلسات آموزشي بين دبيران بحث و اختلافنظر پيرامون واژة «شكوفه» فراوان است. برخي از دبيران معتقدند كه ساختمان اين واژه ساده است و دستهاي ديگر به وندي بودن آن اذعان دارند. هدف از نگارش اين مقاله، توضيح دلايل ساده بودن واژة ياد شده است. در اين نوشتار، واژة «شكوفه» مورد واكاوي قرار ميگيرد و دلايل ساده بودن آن با توجه به مفاهيم كتابهاي درسي، فرهنگهاي لغت و كتابهاي دستوري بيان ميشود.

 كليدواژهها: ساختمان واژه، ساده، مشتق، وندي، شكوفه

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.

زمان ارسال 2:54 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 602- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

بررسي تعاريف اسم و اقسام آن از ديدگاه دستور‌نويسان

 رضا راشديفرد

 چكيده

دستور زبان كه يكي از سه شعبة مهم زبانشناسي دركنار لغتشناسي و آواشناسي است، مانند زبان تعريفهاي متعددي دارد؛ زيرا هر فرقه و مكتبي آن را مطابق مزاج خود تعريف و توصيف ميكند. نويسندگان دستورهاي كهن آن را «فنّ درست گفتن و درست نوشتن و تعليم زبان» خواندهاند و پيروان زبانشناسي تبديلي- توليدي آن را توصيف بالقوه در توليد و فهم جملههاي بيشمار ميدانند. با توجه به اين تعاريف، دستور بخشي از زبانشناسي است كه دربارة ساخت آوايي و صرفي و نحوي و معنايي زبان صحبت ميكند. دستور شامل سه بخش عمده است: آواشناسي، صرف، و نحو. در اين مقاله سعي بر آن است كه يكي از بخشهاي صرفي دستور، يعني ساخت واژه، زير عنوان اسم و تقسيمات آن بهصورت مقايسهاي و تحليل محتوايي از حيث معنايي و ساختاري بررسي شود. نگارنده در اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين سؤال است كه ميان تعاريف ارائه شده از اسم و انواع آن از نظر دستورنويسان مختلف چه تفاوتهايي وجود دارد تا به اين ترتيب، اهميت و جايگاه اسم را در دستور زبان فارسي تبيين كند. روش جمعآوري اطلاعات كتابخانهاي همراه با فيشبرداري از منابع مرتبط بوده و با استفاده از شيوة توصيف و تحليل محتوا تعاريف اسم و اقسام مختلف آن بررسي و مقايسه شده است. در نهايت نيز اين نتيجه حاصل گرديده است كه بيشتر دستورنويسان اسم و اقسام آن را از لحاظ معنايي بررسي نموده و بقية آنها آن را از لحاظ ساختاري تجزيهوتحليل كردهاند.

كليدواژهها: دستور زبان، اسم، دستورنويسان

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.

 

زمان ارسال 2:44 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 601- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

جنبه‌های نوآوری در شعر دورة قاجار

  فاطمه كردچگيني - نرگس منصوري

 چكيده

دوران قاجار يكي از مؤثرترين دورهها در عرصة ادبيات بهشمار ميرود. ادبيات اين دوره با حيات معاصر ايران و مسائل مختلف آن پيوند خورده است. تحولات اجتماعي و سياسي مهم اين دوران، از جمله انقلاب مشروطه، تأثيرات عميقي در حوزة ادبيات داشته است؛ زيرا از يك سو ريشه در ادبيات كهن دارد و از سوي ديگر در ادبيات نوي متجلي ميشود كه در اثر انقلاب مشروطه و تحولات اجتماعي- سياسي و فرهنگي ناشي از آن شكل گرفته است. به علاوه، در حوزة شعر، نخستين دورهاي است كه شعر فارسي در يك زمان محدود چندين سبك و سياق از خود نشان داده است. در اين مقاله، نوآوري در شعر فارسي اين دوره از جنبههاي مختلفي چون محتوا، تخيل، قالب و زبان شعر بررسي و نشان داده ميشود كه شاعراني چون اديبالممالك و بهار در قالبهاي كهني چون قصيده، غزل و مثنوي به جاي مضمونهاي سنتي، از مفاهيم سياسي و اجتماعي و مسائل روز بهره ميگيرند. از سوي ديگر، قالب جديد چهارپاره در همان چارچوب شعر سنتي و براي بيان مفاهيم جديد ساخته ميشود و قالبهايي چون تصنيف و مستزاد و مخمس خلاف گذشته كاربرد و رواج بيشتري مييابند. شاعران اين دوره نيز به چند گروه و طيف متفاوت تقسيم ميگردند و نوآوريهاي هر يك بررسي و نمايانده ميشود. در انتها نيز اشاره مي شود كه در پايان اين دوره افرادي چون لاهوتي، جعفر خامنهاي و تقي رفعت با توجه به ضرورت زمانه گامهايي در راه تحول شكل و محتواي شعر فارسي برداشتند كه بعدها زمينهساز ظهور شعر نو فارسي گرديد.


كليدواژهها: دورة قاجار، تصنيف، چهارپاره، مضامين، اجتماعي، شعر نو

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 2:40 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 600- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

عناصر بیگانه‌ستیزی در شعر دورة مشروطیت با تکیه بر اشعار ملک‌الشعرای بهار

 خديجه بهنام

 چكيده

براساس پژوهشهاي انجام شده كه مقالة حاضر حاصل آنهاست، اعتراض به حضور و نفوذ بيگانگان و مبارزه با آن در شعر ملكالشعرا بهار در سه محور اعتراض مستقيم، حمايت از كشورهاي استعمارشدة ديگر، و وطن‌‌دوستي ديده ميشود. در شعر بهار، بيش از همه دو كشور انگليس و روسيه بهعنوان كشورهاي استعمارگر آن دوره، مورد سرزنش و عتاب شاعر بودهاند. شاعر با بينش سياسي دقيق خود كه ناشي از حضور او در دنياي سياست است، اين دو رقيب به ظاهر دشمن را در دسيسهچيني و غارت ثروتهاي ملي و فرهنگ اين سرزمين با يكديگر دوست و همدست ميداند. بهار در اشعارش پيام بيگانهستيزي و مبارزه عليه استعمار ميدهد و با ابراز همدردي با خوانندگان شعر خود، ظاهر فريب‌‌كار كشورهاي استعمارگر را براي آنان آشكار ميسازد. در ديوان بهار، اشعار اجتماعي و مضامين وطني فراوان است و او به دفعات درد و رنج خود را از حضور بيگانگان در خاك وطن بيان ميكند. نتيجة همة اين تصاوير، نفرتي است كه جامعة ايراني از استعمارگران در آن عصر، در اذهان خود ثبت و ضبط كرده است.

كليدواژهها: محمدتقي بهار، تربيت اسلامي، استعمار، بيگانهستيزي، وطن

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ادبيات معاصر مراجعه شود.

زمان ارسال 2:36 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 599- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

جست‌وجویی در معنای رمز و تأویل با نگرشی در این باب به قرآن کریم و شعر حافظ

 منصور پايمرد

 چكيده

رمز (نماد) چيست و چه تفاوتهايي با استعاره و نشانه دارد؟ تأويل به چه معنايي است و آيا ارتباطي بين رمز و تأويلپذيري يك متن وجود دارد؟ اين پرسش‌‌ها از جمله موارد بحثانگيز و گاه مناقشهخيزي هستند كه دبيران ادبيات هنگام تدريس بعضي از متون نظم و نثر و يا زمان گفتوگو با دانشآموزان و همكارانشان، با آنها روبهرو ميشوند. همچنين، آيا اصطلاحات و تعابير عاشقانه- عارفانهاي چون لب، زلف و طره يا مي، ميكده و ساقي در اشعار سعدي، حافظ و مولانا را بايد رمز به حساب آورد يا استعاره؟ به چه دليل و راه تشخيص و تمايزشان از هم چيست؟ در اين جستار نويسنده كوشيده است ضمن پاسخگويي به پرسشهاي بالا، دو متن تأويلپذير- قرآن كريم و شعر حافظ را به اجمال بررسي كند و ويژگيهاي تأويلپذيري متن و پيوندش را با مقولة رمز، فراديد خوانندگان قرار دهد.

 كليدواژهها: رمز، استعاره، نشانه، تأويل، قرآن و شعر حافظ

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش آرايه هاي ادبي مراجعه شود.

زمان ارسال 2:03 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 598- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

اولین کنگرة علمی بین‌المللی فرهنگ، زبان و ادبیات موانع و و راهکارهای آموزش زبان فارسی در ایران

 كيومرث خانبابازاده

چكيده

آموزش زبان دوم به زبانآموزان و دانشآموزاني كه زبان آموزشي و رسمي كشور با زبان مادري آنها فرق دارد، يكي از چالشهاي مهم آموزشي است. در كشور ايران هم كه زبان فارسي بهعنوان زبان رسمي به همة دانشآموزان آموزش داده ميشود، موانعي در فراگيري زبان وجود دارد. اين مقاله، حاصل بررسي عملكرد دانشآموزان چند مدرسة ابتدايي است كه به زبان مادري خود، زبان تالشي، صحبت ميكنند و در آموختن زبان فارسي با مشكلاتي روبهرو هستند. آنها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند و با بررسي نوشتههايشان، مشخص شد كه آموزش گونة معيار زبان فارسي به اين دانشآموزان با موانعي از قبيلِ تداخل زبان مادري، تداخل گونة گفتاري زبان فارسي و نيز موانع و مشكلات آموزشي از جمله منابع، نبود زمان كافي براي آموزش و  و نيروي انساني و نيز فقر مالي و عدم امكانات خانوادهها مواجه است. روشن است كه با اينگونه بررسيها، ريشة بسياري از مشكلات و موانع آموزشي مشخص ميشود و ميتوان با آگاهي، در جهت مرتفع كردن موانع زبانآموزي گام برداشت. در اين مقاله بعد از بررسي هر يك از موانع و مشكلات، تلاش ميشود راهكارها و پيشنهادهايي هم براي بهبود اوضاع آموزشي و رفع مشكلات ارائه گردد.

 كليدواژهها: آموزش زبان، موانع آموزشي، زبان‌‌‌آموزي، تداخل زباني، دوزبانگي

براي ديدن متن كامل ين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ساير مطالب مراجعه شود.

زمان ارسال 1:53 عصر | نظرات (0)

مقاله شماره 597- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

بازتاب رنگ‌ها و مفاهیم نمادین آن در آثار قیصر امین‌پور

 فاطمه چناني - محمد پيري

چكيده

يكي از زمينههايي كه در آثار ادبي، به‌‌ويژه شعر، از ارزش و پايگاهي شايسته برخوردار است و آفرينشهاي ادبي بر پاية آن پديد ميآيند، حسآميزي و تخيل با رنگ در تصاوير شعري است. «رنگ»، بهعنوان برجستهترين عنصر در حوزة محسوسات، از ديرباز مورد توجه انسان بوده و همواره روح و روان آدمي را مسحور قدرت خود كرده است. در هر فرهنگي رنگها گوياي نگرشها و بازگوكنندة احساسها و عواطف و آرزوهاي دروني مردمان است. نمود اين مسئله را در رنگ پرچمها و نشانهاي ملي هر كشور ميتوان يافت. امروزه رنگ مهمترين عنصر در بروز خلاقيتهاي هنري و بهرهوري محسوب ميشود. رنگ ماية آرامش و هستة آرايش جهان است. شاعران نيز در سرودههاي خويش، عاطفه و احساس خود را با رنگ به تصوير ميكشند. برجستهترين جنبة تصوير در شعر عنصر رنگ است. پيوندي كه شاعر در ميان اشيا و پديدههاي پيرامون ايجاد ميكند يا به كشف آنها دست ميزند، گاه بر پاية رنگ است. نيرو و قوتي كه در رنگ بهعنوان يك عامل تصويري و تخيلي و انتقال عاطفه و احساس شاعر موج ميزند، در هيچيك از ويژگيهاي ملموس و ديداري اشيا نميتوان يافت. شاعر بهعنوان زيباشناسان جهان آفرينش، از واژگان رنگين در عينيتر شدن تصاوير شاعرانه و گاه در تبيين مفاهيم بيان ناشدني فضاي نمادين اشعار خويش بهرهها بردهاند. عنصر رنگ كه يكي از اجزاء مهم صور خيال است، از عناصر مهم زبان نمادين شاعران به حساب ميآيد. اين پژوهش در پي بررسي رنگ و حسآميزي در تصويرسازيهاي قيصر امينپور است.

 كليدواژهها: ادبيات معاصر، نماد رنگ، تخيل، قيصر امينپور

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات بخش ادبيات معاصر مراجعه شود.

زمان ارسال 1:43 عصر | نظرات (0)