0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

مقاله شماره 601- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

جنبه‌های نوآوری در شعر دورة قاجار

  فاطمه كردچگيني - نرگس منصوري

 چكيده

دوران قاجار يكي از مؤثرترين دورهها در عرصة ادبيات بهشمار ميرود. ادبيات اين دوره با حيات معاصر ايران و مسائل مختلف آن پيوند خورده است. تحولات اجتماعي و سياسي مهم اين دوران، از جمله انقلاب مشروطه، تأثيرات عميقي در حوزة ادبيات داشته است؛ زيرا از يك سو ريشه در ادبيات كهن دارد و از سوي ديگر در ادبيات نوي متجلي ميشود كه در اثر انقلاب مشروطه و تحولات اجتماعي- سياسي و فرهنگي ناشي از آن شكل گرفته است. به علاوه، در حوزة شعر، نخستين دورهاي است كه شعر فارسي در يك زمان محدود چندين سبك و سياق از خود نشان داده است. در اين مقاله، نوآوري در شعر فارسي اين دوره از جنبههاي مختلفي چون محتوا، تخيل، قالب و زبان شعر بررسي و نشان داده ميشود كه شاعراني چون اديبالممالك و بهار در قالبهاي كهني چون قصيده، غزل و مثنوي به جاي مضمونهاي سنتي، از مفاهيم سياسي و اجتماعي و مسائل روز بهره ميگيرند. از سوي ديگر، قالب جديد چهارپاره در همان چارچوب شعر سنتي و براي بيان مفاهيم جديد ساخته ميشود و قالبهايي چون تصنيف و مستزاد و مخمس خلاف گذشته كاربرد و رواج بيشتري مييابند. شاعران اين دوره نيز به چند گروه و طيف متفاوت تقسيم ميگردند و نوآوريهاي هر يك بررسي و نمايانده ميشود. در انتها نيز اشاره مي شود كه در پايان اين دوره افرادي چون لاهوتي، جعفر خامنهاي و تقي رفعت با توجه به ضرورت زمانه گامهايي در راه تحول شكل و محتواي شعر فارسي برداشتند كه بعدها زمينهساز ظهور شعر نو فارسي گرديد.


كليدواژهها: دورة قاجار، تصنيف، چهارپاره، مضامين، اجتماعي، شعر نو

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش ساير مطالب مراجعه شود.

ارسال شده در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ - 2:40 عصر

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)