0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

مقاله شماره 602- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

بررسي تعاريف اسم و اقسام آن از ديدگاه دستور‌نويسان

 رضا راشديفرد

 چكيده

دستور زبان كه يكي از سه شعبة مهم زبانشناسي دركنار لغتشناسي و آواشناسي است، مانند زبان تعريفهاي متعددي دارد؛ زيرا هر فرقه و مكتبي آن را مطابق مزاج خود تعريف و توصيف ميكند. نويسندگان دستورهاي كهن آن را «فنّ درست گفتن و درست نوشتن و تعليم زبان» خواندهاند و پيروان زبانشناسي تبديلي- توليدي آن را توصيف بالقوه در توليد و فهم جملههاي بيشمار ميدانند. با توجه به اين تعاريف، دستور بخشي از زبانشناسي است كه دربارة ساخت آوايي و صرفي و نحوي و معنايي زبان صحبت ميكند. دستور شامل سه بخش عمده است: آواشناسي، صرف، و نحو. در اين مقاله سعي بر آن است كه يكي از بخشهاي صرفي دستور، يعني ساخت واژه، زير عنوان اسم و تقسيمات آن بهصورت مقايسهاي و تحليل محتوايي از حيث معنايي و ساختاري بررسي شود. نگارنده در اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين سؤال است كه ميان تعاريف ارائه شده از اسم و انواع آن از نظر دستورنويسان مختلف چه تفاوتهايي وجود دارد تا به اين ترتيب، اهميت و جايگاه اسم را در دستور زبان فارسي تبيين كند. روش جمعآوري اطلاعات كتابخانهاي همراه با فيشبرداري از منابع مرتبط بوده و با استفاده از شيوة توصيف و تحليل محتوا تعاريف اسم و اقسام مختلف آن بررسي و مقايسه شده است. در نهايت نيز اين نتيجه حاصل گرديده است كه بيشتر دستورنويسان اسم و اقسام آن را از لحاظ معنايي بررسي نموده و بقية آنها آن را از لحاظ ساختاري تجزيهوتحليل كردهاند.

كليدواژهها: دستور زبان، اسم، دستورنويسان

براي ديدن متن كامل اين مقاله به دسته بندي مقالات، بخش زبان فارسي مراجعه شود.

 

ارسال شده در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ - 2:44 عصر

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)