0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

مقاله شماره 604- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

فرايند يادگيري انسجام در نوشتار دانش‌آموزان ايراني و فارسي‌آموزان خارجي

 رويا زاهدي

 چكيده

در اين پژوهش، فرايند يادگيري انسجام در نوشتار فارسيآموزان ايراني و خارجي در سه سطح مقدماتي (ابتدايي)، مياني (دورة اول) و پيشرفته (دورة دوم) بررسي ميشود. نمونة آماري تحقيق شامل تعداد 10 زبانآموز خارجي مشغول به يادگيري زبان فارسي در مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه فردوسي مشهد از هر كدام از سطوح مقدماتي، مياني و پيشرفته و 10 دانشآموز فارسيزبان از هر كدام از سطوح ابتدايي، دورة اول و دورة دوم شاهرود و بسطام بوده و در مجموع، 60 فارسيآموز را شامل شده است. روش انتخاب نمونه، نمونهگيري تصادفي بوده است. سپس با استفاده از آزمون تحليل واريانس چندمتغيره، تفاوت ميان سه سطح مقدماتي، مياني و پيشرفته در انسجام نوشتاري فارسي بررسي و با هم مقايسه شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه بين انسجام دستوري از سطح مقدماتي به سطح پيشرفته افزايش قابل توجهي وجود دارد. همچنين، تفاوت معناداري در انسجام واژگاني و ربطي زبانآموزان مقدماتي، مياني و پيشرفته از سطح مقدماتي به سطح پيشرفته وجود ندارد.

 كليدواژهها: انسجام، انسجام واژگاني، انسجام دستوري، انسجام پيوندي (ربطي)، دانشآموزان ايراني و فارسيآموزان خارجي، يادگيري، نوشتار

براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت «ساير مطالب» در بخش «دسته بندي مطالب» مراجعه شود.

ارسال شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ - 8:29 صبح

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)