0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

مقاله شماره 605- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

مقایسة سبک‌شناسانه از نوع کارکرد تشبیه درحماسه‌های ملی و حماسه‌های دینی

 كرمعلي، قدمياري- حسن، نوروزي

چكيده

سبك و سبكشناسي از مقولههاي مهم پژوهشهاي ادبي در چند دهة اخيرند. تا به حال تعريف جامع و دقيقي از سبك به عمل نيامده است ولي آن را روش خاص براي ادراك و فهم جنبههاي گوناگون يك اثر و گونة ادبي دانستهاند. در ادب فارسي، حماسههاي ملي و ديني بهعنوان دو نوع از حماسههاي شناختهشده، با يكديگر تشابهات و تفاوتهايي دارند. بيشتر ادبا و حماسهشناسان در جستارهاي خود بر اين باورند كه حماسههاي ديني، تالي و پيرو حماسههاي ملي هستند و به تبع آن ها سروده شدهاند. با يك نگاه دقيق و عميق، ميتوان به اين باور رسيد كه رگههاي بسيار عميق و ژرف دين و مذهب در بيشتر حماسههاي ملي، خاصه شاهنامة فردوسي، وجود دارد؛ تا آنجا كه حماسة فردوسي را يك اثر ديني هم دانستهاند. بيان و ذكر وجوه افتراق و تشابه هر دو نوع از حماسههاي مذكور، راهگشاي درك و دريافت و شناخت بيشتر ميتواند باشد. در اين مقاله برآنيم كه با تحليل بياني و ذكر نمونههاي مهم، اين دو نوع حماسه را از نظرگاه سبكشناسي كاركرد تشبيه بررسي كنيم و در آخر به نتيجهاي منطقي در اين باره برسيم. شيوة كار چنين است كه چهار نمونه از هر حماسه را برگزيده و در وهلة اول، آن را به اجمال معرفي كردهايم. سپس، در بحث اصلي تفاوتها و تشابهات هر دو نوع را از نظرگاه مربوط بررسي نمودهايم.

 كليدواژهها: حماسه، حماسة ملي، حماسة ديني، كاركرد، تشبيه

يراي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت «ادبيات حماسي» در بخش «دسته بندي مقالات» مراجعه شود.

ارسال شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ - 8:39 صبح

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)