0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

مقاله شماره 608- فصلنامه شماره 125- زمستان1397

عناصر فولكلوريك، فرهنگ عامه و آداب و رسوم در كليدر محمود دولت آبادي

 بهاره سعيدزاده - نادر ابراهيميان

چكيده

از آنجا كه ابعاد مختلف فرهنگ عامه شامل واژهها، امثال، اصطلاحات، رفتارها و گفتارهاي مردم، آداب و رسوم، سوگها، عروسيها و آنچه وابسته به حيطة فرهنگ عوام است مجموعة ميراثهاي معنوي يك قوم به شمار ميآيد، معرفي و ارائة آن به صورت طبقهبندي شده و بررسي و تحليل آن به خصوص در آثار داستاني كه در كنار ادبيات عامه، مهمترين محمل بروز و تجلي فرهنگ عامهاند، ضرورتي انكارناپذير دارد. آثار داستاني دولتآبادي سرشار از مواد جامعهشناختي و فرهنگ بومي منطقة خراسان است و با در نظر گرفتن موقعيت وي در اعتلا و تعميق رماننويسي، ميتواند يكي از مهمترين منابعي باشد كه از اين ديدگاه مورد بررسي قرار ميگيرد تا ضمن شناخت و ارزيابي داستانهاي او كيفيت و ميزان حضور عناصر فرهنگ عامه در آن سنجيده شود. به جهت گستردگي و فراواني آثار داستاني دولتآبادي، در اين مقاله فقط عظيمترين و شايد مهمترين  اثر داستاني او يعني «كليدر» موضوع تحقيق واقع شده است. در مقالة حاضر، ضمن پرداخت مقدماتي به فرهنگ عامه (فولكلور) سعي شده است ابعاد مختلف تأثير آن بر كليدر ريشهيابي شود تا علاوه بر بيان زمينه و عوامل پيدايي ادبيات عامه در اين اثر، عناصر آن نيز احصا، طبقهبندي و تحليل گردد.

 كليدواژهها: فرهنگ عامه (فولكلور)، محمود دولتآبادي، كليدر

براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت ادبيات داستاني در بخش دسته بندي مقالات مراجعه شود.

ارسال شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ - 8:54 صبح

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)