0 - پیام , 0 - نظر

پیوندهای اصلی

دسته بندی مقالات

آرايه هاي ادبي
ادبيات تعليمي
ادبيات جهان
ادبيات حماسي
ادبيات داستاني
ادبيات عرفاني
ادبيات غنايي
ادبيات معاصر
انواع ادبي
تاريخ ادبيات
زبان فارسي
نقد ادبي
و ساير مطالب

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸، (۱۴)
تیر ۱۳۹۸، (۱)
خرداد ۱۳۹۸، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷، (۱۹)
مرداد ۱۳۹۷، (۲۲)
تیر ۱۳۹۷، (۲)
خرداد ۱۳۹۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۹۷، (۶)
فروردین ۱۳۹۷، (۶)

بایگانی سال ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۶، (۴)
بهمن ۱۳۹۶، (۷)
دی ۱۳۹۶، (۷)
آذر ۱۳۹۶، (۲)
آبان ۱۳۹۶، (۳)
مهر ۱۳۹۶، (۲)
شهریور ۱۳۹۶، (۸)
مرداد ۱۳۹۶، (۱۰)
تیر ۱۳۹۶، (۷)
خرداد ۱۳۹۶، (۴)
اردیبهشت ۱۳۹۶، (۲)
فروردین ۱۳۹۶، (۱۳)

بایگانی سال ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵، (۱۴)
بهمن ۱۳۹۵، (۱۰)
دی ۱۳۹۵، (۱۳)
آذر ۱۳۹۵، (۳)
آبان ۱۳۹۵، (۷)
مرداد ۱۳۹۵، (۹)
تیر ۱۳۹۵، (۵)
خرداد ۱۳۹۵، (۵)

بایگانی سال ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴، (۱۱)
آبان ۱۳۹۴، (۸)
مهر ۱۳۹۴، (۳)
شهریور ۱۳۹۴، (۴۲)
مرداد ۱۳۹۴، (۲۲)
تیر ۱۳۹۴، (۲۰)
اردیبهشت ۱۳۹۴، (۲)
فروردین ۱۳۹۴، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۳

دی ۱۳۹۳، (۸)
مهر ۱۳۹۳، (۳)
شهریور ۱۳۹۳، (۱۱)
خرداد ۱۳۹۳، (۸)

بایگانی سال ۱۳۹۲

دی ۱۳۹۲، (۲۱)
مرداد ۱۳۹۲، (۱۵)
تیر ۱۳۹۲، (۴۴)
خرداد ۱۳۹۲، (۲)

بایگانی سال ۱۳۹۱

آذر ۱۳۹۱، (۷)
مهر ۱۳۹۱، (۶)
شهریور ۱۳۹۱، (۱۲)
خرداد ۱۳۹۱، (۱۰)

بایگانی سال ۱۳۹۰

اسفند ۱۳۹۰، (۱۱)
آذر ۱۳۹۰، (۴)
آبان ۱۳۹۰، (۲)
مرداد ۱۳۹۰، (۲۰)

مقاله شماره 610 - فصلنامه شماره 126- بهار 1398

بررسی و تحلیل «طنز» در دورة مشروطه با نگاهی به حضور کم‌رنگ آن درکتب درسی

 قنبر حاجیوند

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل ارتباط موضوعی کاربرد طنز در کتابها و مطبوعات مربوط به یک دورة تاریخی (دوران مشروطه) است. در این تحقیق، سعی شده است بازتاب وقایع تاریخی در آیینة طنز بررسی شود؛ چراکه این آیینه در بیان حقایق اجتماعی و سیاسی شفافترین وسیله است. به بیانی دیگر، این پژوهش در زمینة طنز و انواع کاربردهای آن در کتابها و آثار ادبی، به همراه ذکر چگونگی بهرهبرداری نویسندگان، شعرا و مطبوعاتیان دورة مشروطه از طنز در بیان افکار انقلابی خویش است. در دورة مشروطه با ورود شعر از دربار به عرصة جامعه و تحتتأثیر روزنامههایی که در قفقاز منتشر میشدند. شعرا و نویسندگان ایرانی خیلی بیشتر از گذشته از طنز بهره بردند. به عقیدة نگارنده، آزادی و وطنپرستی و دفاع از مظلومان از جمله ارزشهای حاکم بر شعر و نثر دورة مشروطه است. در این مقاله، تعاریف و روشهای طنز، انواع هجو، تاريخچة طنز و لطیفه در ایران، عوامل پیدایش انقلاب مشروطه، علل گرایش شاعران و نویسندگان و حتی روزنامهنگاران ـ به مفهوم امروزی ـ به طنز بررسی میشود و دربارة پیشگامان مطرح این سبک از ادبیات معترض یا ادب انتقادی، مانند علی اکبر دهخدا، نسیم شمال و صابر، سخن به میان میآید. در پایان نیز نمونههای طنز از آثار سیداشرفالدین گیلانی، ایرج میرزا، ملکالشعراء بهار، فرخی یزدی، عشقی و ... ارائه میگردد. در این مقالة پژوهشی، از روشهای کتابخانهای و تحلیل محتوا استفاده شده است.

 کلیدواژهها: ادبیات انتقادی، طنز، خرافات، هجو، اصلاح، مشروطه

براي ديدن متن كامل اين مقاله به قسمت ساير مطالب در بخش دسته بندي مقالات مراجعه شود.

ارسال شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ - 9:09 صبح

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)